Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (1)

Ngày 20 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 32:1-12

1 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình; các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông. 2 Khi thấy các vị đó, Gia-cốp nói: “Đây là trại quân của Đức Chúa Trời!”. Vì thế ông đặt tên chỗ đó là Ma-ha-na-im.3 Gia-cốp sai sứ giả đi trước đến gặp Ê-sau, anh mình, tại xứ Sê-i-rơ thuộc địa phận Ê-đôm. 4 Ông dặn họ: “Các ngươi hãy thưa với Ê-sau, chúa ta rằng Gia-cốp, đầy tớ chúa, có nói: ‘Tôi đã tạm trú tại nhà La-ban và ở mãi đó cho đến ngày nay. 5 Tôi có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Tôi sai người đến thưa trước với anh để được anh vui lòng tiếp nhận.’” 6 Các sứ giả trở về nói với Gia-cốp: “Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ. Ông ấy đang đem bốn trăm người đến để đón chủ.” 7 Gia-cốp vô cùng kinh hãi và lo lắng. Ông chia các gia nhân cũng như các bầy chiên, bò, lạc đà thành hai toán. 8 Ông nghĩ: “Nếu Ê-sau đến và tấn công toán nầy thì toán kia sẽ chạy thoát được.” 9 Gia-cốp cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ con! Đức Chúa Trời của Y-sác, cha con! Kính lạy Đức Giê-hô-va, làĐấng đã phán với con rằng: ‘Hãy trở về quê hương con và họ hàng con. Ta sẽ hậu đãi con.’ 10 Con thật không xứng đáng với tình yêu thương và đức thành tín mà Ngài đã dành cho đầy tớ Ngài. Khi vượt qua sông Giô-đanh con chỉ có cây gậy thôi, thế mà hôm nay con đã có hai toán người và tài sản nầy. 11 Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tay Ê-sau, anh con, vì con sợ anh ấy sẽ đến đánh giết con cùng vợ và các con của con nữa. 12 Nhưng chính Ngài đã hứa với con: ‘Chắc chắn Ta sẽ hậu đãi con và làm cho dòng dõi con đông như cát biển, không thể đếm được vì quá đông’”

Suy ngẫm và hiểu

Trên đường về nhà Gia-cốp gặp đạo quân của Đức Chúa Trời, những thiên sứ. Như Đức Chúa Trời phán hứa tại Bê-tên (28:15), Đức Chúa Trời ở cùng Gia-cốp từ ngày ông rời đi Cha-ran, khi ông ở tại Cha-ran, và khi ông quay trở lại Bê-tên (c.1-2). Tuy nhiên, Gia-cốp không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi gặp Ê-sau, anh mình. Vì thế, ông sai một sứ giả đi tìm kiếm ân huệ của người anh. Ông chia những gì mình có thành hai tốp phòng khi bị tấn công. Nhưng quan trọng hơn, Gia-cốp tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời với đức tin nơi lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ ở cùng và sẽ bảo vệ Gia-cốp (c.3-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời tỏ đạo binh của Ngài ra cho Gia-cốp, người đã rời khỏi Cha-ran và đi về Bê-tên. Đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời: cho dù Gia-cốp phải đối diện với khó khăn như thế nào, ông sẽ chiến thắng bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với ông. Thậm chí cùng với chúng ta ngày nay, có một đạo binh của Đức Chúa Trời (các thiên sứ của Ngài) sẽ không rời khỏi chúng ta. Hãy có đức tin vào lẽ thật này và chiến cự lại những cám dỗ của thế thế gian.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Gia-cốp cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ ông khỏi tay của Ê-sau. Ông nhắc đến lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho ông và cầu xin ân điển và sự bảo vệ. Những nan đề khiến chúng ta sợ hãi ngày nay là gì? Hãy cầu nguyện trước bất cứ công việc gì!

Tham khảo

32:6 bốn trăm người nam với ông ta. Một lực lượng với tầm cỡ này gợi ý rằng Ê-sau lên kế hoạch tấn công Gia-cốp. Sáng Thế Ký 14 mô tả chi tiết làm thế nào Áp-ra-ham, với một lực lượng 318 người, đã đi đánh bốn vua một cách thành công.

32:7–8 Do sợ Ê-sau, Gia-cốp chia gia đình và tài sản thành hai trại (c.7). Các hành động của Gia-cốp, trong khi có thể hiểu được từ cách nhìn của con người, phản ánh việc ông không có khả năng trông cậy Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn để được bảo vệ. Tuy nhiên, chủ đề xuyên suốt của “hai trại” đã được giới thiệu trong c. 1–2 liên quan đến sự hiện diện có tính bảo vệ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi đạo binh của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời của chúng con, bởi vì Ngài sẽ không bỏ chúng con cho đến khi lời hứa của Ngài được làm thành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 24-26

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like