Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời Và Trách Nhiệm Của Áp-Ra-Ham

Ngày 21 – Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời Và Trách Nhiệm Của Áp-Ra-Ham

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 18: 16-23

16 Các vị ấy đứng dậy, rời khỏi đó và nhìn về hướng Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng đi theo để tiễn bước họ. 17 Đức Giê-hô-va nói: “Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm sao? 18 Áp-ra-ham chắc chắn sẽ thành một dân lớn và hùng mạnh; tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước. 19 Ta đã chọn người để truyền dạy con cái và dòng dõi người sau nầy gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm điều công chính và ngay thẳng, để Đức Giê-hô-va thực hiện điều Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.” 20 Đức Giê-hô-va phán: “Tiếng than trách về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật quá lớn, tội lỗi các thành đó thật nghiêm trọng! 21 Ta phải ngự xuống để xem chúng có làm như tiếng đã kêu thấu đến Ta không. Có hay không thì Ta sẽ biết.” 22 Vậy, các vị từ đó đi về phía Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. 23 Áp-ra-ham đến gần và thưa: “Chúa sẽ tiêu diệt cả người công chính lẫn người gian ác sao? 24 Giả sử trong thành có năm mươi người công chính thì Ngài cũng sẽ tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ Ngài không vì năm mươi người công chính ở trong thành mà tha thứ cho thành đó sao? 25 Không bao giờ Chúa làm như vậy! Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người công chính chung với kẻ gian ác, xem người công chính cũng như kẻ gian ác sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy! Đấng phán xét toàn thế gian lại không thực thi công lý sao?” 26 Đức Giê-hô-va đáp: “Nếu Ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công chính, Ta sẽ vì những người đó mà tha thứ cả thành.” 27 Áp-ra-ham thưa tiếp: “Dù con vốn là thân tro bụi, cũng xin đánh bạo mà thưa với Chúa: 28 Nếu nhỡ trong năm mươi người công chính thiếu năm người thì sao? Vì thiếu năm người mà Chúa sẽ tiêu diệt cả thành chăng?” Ngài đáp: “Nếu Ta tìm được trong đó bốn mươi lăm người thì Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.” 29 Áp-ra-ham lại thưa: “Giả sử trong thành chỉ tìm thấy bốn mươi người công chính thì sao?” Ngài đáp: “Vì bốn mươi người đó Ta sẽ không diệt đâu.” 30 Rồi Áp-ra-ham lại nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con được thưa tiếp: Giả sử trong thành chỉ có ba mươi người thì sao?” Ngài đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, thì Ta sẽ không diệt thành đâu.” 31 Áp-ra-ham thưa: “Con xin đánh bạo thưa với Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người thì sao?” Ngài đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.” 32 Áp-ra-ham lại thưa: “Xin Chúa đừng giận, cho con thưa chỉ một lần nầy nữa thôi: Nếu trong đó chỉ có mười người thì sao?” Ngài đáp: “Vì mười người đó Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.” 33 Khi phán với Áp-ra-ham xong, Đức Giê-hô-va ra đi, còn Áp-ra-ham trở về trại mình.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã không giấu Áp-ra-ham ý định của Ngài. Ngài phán rằng Ngài sẽ thiết lập một dân hùng mạnh, qua Áp-ra-ham và con cháu ông, Ngài sẽ ban phước cho các dân tộc khác (c.16-19).Ngài cũng bày tỏ rằng lý do mà Ngài sẽ thăm viếng Sô-đôm là vì tội lỗi của Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật quá lớn. Áp-ra-ham đã nhận biết sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và do đó cầu xin rằng những người công chính sẽ không bị hủy diệt cùng với kẻ ác. Ông nài xin để đưa ra lời thỉnh cầu được đáp ứng bằng cách giảm số người công chính để được cứu, nhưng thậm chí mười người đang sống theo ý muốn Đức Chúa Trời trong thành Sô-đôm cũng không có (c.20-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-17 Đức Chúa Trời đã không giấu Áp-ra-ham kế hoạch của Ngài bởi vì Ngài muốn Áp-ra-ham là một cộng sự có trách nhiệm trong các công việc của Ngài. Thậm chí ngày nay, Chúa muốn thiết lập vương quốc của Ngài qua những người trong chúng ta, những người sẽ vâng theo ý muốn của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-32 Sau khi nghe sứ điệp đoán xét, Áp-ra-ham đã cầu nguyện cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Ông đã không cầu xin cho tất cả mọi người đều được cứu, nhưng cầu xin cho sự đoán xét công chính. Điều này là do sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời là điều cần thiết nhất ở giữa những bất công của thế giới này.

Tham khảo   

18:21 Ta phải ngự xuống để xem. Những từ này cho thấy rằng việc quyết định hủy diệt những thành đồng bằng đã được quyết bằng việc giám sát cẩn thận bằng chứng. Sự nhận xét này không nên được giải thích như là việc cho thấy tri thức bị giới hạn về phía Đức Chúa Trời, bất cứ từ nào còn hơn những từ tương tự và mang tính mỉa mai này trong 11:5. Tất cả những điều đó hàm ý là sự chú ý trực tiếp của Đức Chúa Trời đến vấn đề này.

18:23-25 Sự phản ứng của Áp-ra-ham với sự mặc khải của Đức Chúa Trời có lẽ bị thúc đẩy bởi mối quan tâm của ông với Lót, mặc dù Lót không được đề cập đến một cách cụ thể. Nhưng vấn đề chính đối với Áp-ra-ham là, liệu Chúa sẽ hủy diệt người công chính cùng với kẻ ác sao? Nhận biết rằng Đức Chúa Trời phải đúng với bản chất của Ngài, Áp-ra-ham đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ vị Quan Tòa của thế gian lại sẽ không làm điều công bình sao?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trở nên giống Áp-raham, người tìm kiếm sự công chính và sự nhân từ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm : Đa-ni-ên 10-12

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like