Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sa-Ra, Người Mẹ Của Các Dân Tộc

Ngày 19 – Sa-Ra, Người Mẹ Của Các Dân Tộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 17: 15-27

15 Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Còn Sa-rai, vợ con, con đừng gọi nàng là Sa-rai nữa vì tên của nàng là Sa-ra. 16 Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng Ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc; vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra.” 17 Áp-ra-ham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm nghĩ trong lòng: “Một người đã trăm tuổi mà vẫn có con chăng? Sa-ra đã chín mươi tuổi mà còn sinh đẻ được sao?” 18 Áp-ra-ham thưa với Đức Chúa Trời: “Ước gì Ích-ma-ên được phước trước mặt Ngài!” 19 Đức Chúa Trời phán: “Không phải vậy đâu, Sa-ra, vợ của con sẽ sinh cho con một trai, và con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó, là giao ước đời đời cho dòng dõi nó. 20 Còn Ích-ma-ên, Ta đã nghe lời con cầu xin. Nầy, Ta sẽ ban phước cho nó, làm cho nó sinh sôi nẩy nở thật nhiều. Nó sẽ là tổ phụ của mười hai công hầu, và Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. 21 Nhưng Ta sẽ lập giao ước với Y-sác mà Sa-ra sẽ sinh cho con vào khoảng thời gian nầy năm sau.” 22 Sau khi phán xong, Đức Chúa Trời rời Áp-ra-ham và ngự lên trời.

23 Ngay hôm ấy, Áp-ra-ham cắt bì cho Ích-ma-ên, con trai mình, và tất cả người nam, hoặc được sinh ra trong nhà hoặc được mua về bằng tiền, đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy ông. 24 Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi chịu cắt bì; 25 còn con ông là Ích-ma-ên được mười ba tuổi khi chịu cắt bì. 26 Áp-ra-ham và Ích-ma-ên cùng chịu cắt bì trong chính ngày đó. 27 Mọi người nam khác, hoặc được sinh ra trong nhà, hoặc được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, đều cùng chịu cắt bì với ông.

Suy ngẫm và hiểu

Vì Đức Chúa Trời đã đổi tên của Áp-ram thành Áp-ra-ham, nên Ngài cũng đổi tên của Sa-rai thành Sa-ra, có nghĩa là ‘người mẹ của các dân tộc’. Đức Chúa Trời cũng phán rằng Sa-ra sẽ sinh một con trai. Áp-ra-ham đã cười khi ông nghe thấy điều này, vì Sa-ra đã 90 tuổi rồi và thay vì thế, ông cầu xin Chúa hãy ban phước cho Ích-ma-ên, con trai của A-ga. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng người kế tự của giao ước sẽ được sinh ra qua Sa-ra, và con trai đó sẽ được sinh ra trong vòng một năm nữa (c.15-22). Sau khi Đức Chúa Trời rời đi, Áp-ra-ham đã gọi tất cả người nam trong gia đình ông và cắt bì cho họ (c.23-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Đức Chúa Trời đã nói ‘Không’ với đề nghị thay thế của Áp-ra-ham – ‘Ước gì Ích-ma-ên được phước trước mặt Ngài’ – và để làm cho sự hoài nghi của Áp-ra-ham phải nín lặng, Ngài đã ban cho ông ba sự xác nhận về ý định của Ngài: thứ nhất, đối với tiếng cười của Áp-ra-ham trở thành tiếng cười của sự vui mừng, Đức Chúa Trời đã đặt tên con trai mà Sa-ra sẽ sinh ra là ‘Y-sác’ nghĩa là ‘cười’; thứ hai, để giải thoát Áp-ra-ham khỏi sự trông chờ về Ích-ma-ên, Đức Chúa Trời đã phán với ông về số phận của Ích-ma-ên: ‘Nó sẽ sinh sôi nẩy nở thật nhiều và trở thành tổ phụ của 12 công hầu’; và thứ ba, Đức Chúa Trời đã bày tỏ thời điểm khi nào Y-sác sẽ được sinh ra: ‘khoảng thời gian này sang năm’. Chúng ta phản ứng như thế nào khi Đức Chúa Trời nói ‘không’ với lời cầu xin của chúng ta? Chúa muốn chúng ta nhận biết và tin vào ý muốn của Ngài, vì thế Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta những điều mà chúng ta có thể tin, tùy thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta.

Tham khảo   

17:16 qua nàng, Ta sẽ ban cho một con trai. Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ chiến thắng sự hiếm muộn của Sa-ra và ban một con trai cho Áp-ra-ham. 17:17 cười và thầm nghĩ trong lòng. Phản ứng của Áp-ra-ham cho thấy ông xem lời hứa của Đức Chúa Trời là Sa-ra sẽ sinh một con trai, nói giảm đến mức tối thiểu, là hoàn toàn không có thực. Họ đã quá già không thể sinh con cái được.

17:20 Mặc dù Đức Chúa Trời biệt đãi Y-sác chưa được sinh ra hơn Ích-ma-ên, nhưng Ích-ma-ên vẫn được Đức Chúa Trời ban phước với lời hứa rằng ông sẽ trở thành một dân lớn (xem 25:12-18). 17:23-27 Qua những sự liên quan đến phép cắt bì được lặp lại, những câu này nhấn mạnh sự thật là Áp-ra-ham đã thực hiện các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời cho ông một cách hết lòng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vâng lời Ngài, và xin hãy giúp chúng con đầu phục khi Ngài phán với chúng con là ‘Không’.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like