Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đức Tin, Nguồn Gốc Của Tình Yêu Thương

Ngày 08 – Đức Tin, Nguồn Gốc Của Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Giăng 5: 1-12

1 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra. 2 Bởi điều nầy, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. 3 Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề. 4 Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?

6 Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. 7 Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý. 8 Có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết; cả ba đều hiệp nhất. 9 Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Con Ngài. 10 Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài. 11 Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

Suy ngẫm và hiểu

Tất cả các Cơ Đốc nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời, và là anh em của nhau. Vì vậy, điều răn của Chúa ‘hãy yêu thương nhau’ không phải là một yêu cầu khó khăn, mà là điều mà chúng ta phải làm. Hơn nữa, vì các Cơ Đốc nhân đã được ban cho sức lực để chiến thắng thế gian qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, nên họ có thể yêu thương nhau (c.1-4).

Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Con Ngài thông qua nước (được báp-têm bởi Giăng), huyết (sự chết trên thập tự giá), và Đức Thánh Linh. Cho nên, những kẻ không tin Đức Chúa Jêsus là khước từ Đức Chúa Trời, và vì thế không thể nhận được sự sống đời đời (c.5-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-12 Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những ai tin Đức Chúa Jêsus. Sự sống đời đời không có được bằng những nỗ lực của chúng ta, mà đó chính là món quà được ban cho những ai tin Đấng Christ. Chúng ta hãy có đức tin vào lời hứa về sự sống đời đời được ban cho chúng ta thông qua mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-5 Những người tin vào Đức Chúa Jêsus chắc chắn sẽ đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh với thế gian này (4:4). Chúng ta hãy chuẩn bị mình cho cuộc chiến thuộc linh bằng việc nhận biết Đức Chúa Jêsus là ai, và bằng những nguồn lực được ban cho những người tin.

Tham khảo   

5:1 Ai tin là. Từ “là” nhấn mạnh rằng đức tin cứu chuộc có một nội dung đặc biệt. Đó không phải là một sự phó thác về tôn giáo mơ hồ mà là một sự hết lòng tin cậy trong công việc cứu rỗi của Đấng Christ. Tất cả mọi người tin đều được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Sự tái sinh đi trước đức tin (2:29; 3:9; 4:7).

5:10 thì có lời chứng ấy trong chính mình. Đây là “lời chứng từ bên trong của Đức Thánh Linh”, việc nhận biết từ bên trong rằng những Cơ Đốc nhân có sự hiện diện và công việc của Đức Thánh Linh ở trong họ. cho Ngài là người nói dối. Người nào khước từ Con Đức Chúa Trời là Cứu Chúa, hoặc thờ ơ/ không quan tâm đến Con là đang chọc giận Đức Chúa Trời một cách trắng trợn.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con vâng theo mạng lệnh Ngài để yêu Ngài và yêu thương những người lân cận của chúng con bằng tấm lòng vui mừng.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 13-15

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like