Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Hãy Chờ Đợi Cho Đến Cùng

Ngày 30 – Hãy Chờ Đợi Cho Đến Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 12:5-13

5 Bấy giờ, tôi, Đa-ni-ên, đang nhìn và nầy, có hai người khác đang đứng, một người bên nầy sông, một người bên kia sông. 6 Một trong hai người hỏi người mặc vải gai đang đứng trên mặt sông: “Đến bao giờ những điều kỳ lạ nầy mới chấm dứt?” 7 Tôi nghe người mặc vải gai đứng trên mặt sông, giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh Đấng hằng sống mà thề rằng: “Sẽ phải trải qua một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ, và khi quyền lực của dân thánh chấm dứt thì những điều nầy mới hoàn tất.” 8 Tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi: “Lạy chúa tôi, cuối cùng các việc nầy sẽ thế nào?” 9 Người ấy đáp: “Hỡi Đa-ni-ên, đừng lo nghĩ gì, vì những lời nầy đã được giữ kín và niêm phong cho đến kỳ cuối cùng. 10 Nhiều người sẽ được thanh tẩy, phiếu trắng và tinh luyện. Nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác. Không kẻ ác nào hiểu nổi, nhưng người khôn sáng sẽ hiểu. 11 Từ thời bãi bỏ tế lễ thiêu hằng hiến và lập lên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12 Phước cho người bền lòng trông đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! 13 Còn ngươi, hãy giữ trung tín cho đến cuối cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ và đến cuối những ngày, ngươi sẽ đứng dậy trong sản nghiệp mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên nghe thấy rằng mọi điều của khải tượng cuối cùng sẽ diễn ra sau ba và nửa năm (một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ; c.5-7). Nhưng Đa-ni-ên không hiểu điều này và hỏi lại lần nữa. Nhưng người ở trên trên mặt sông bảo Đa-ni-ên đừng cố gắng hiểu khi nào là ngày cuối cùng hoặc khi nào tất cả những điều này sẽ xảy ra, nhưng hãy “đi con đường của ngươi”. Điều này cho chúng ta thấy rằng trọng tâm của chúng ta là về việc chúng ta phải sống như thế nào ngày hôm nay, chứ không phải về việc điều gì sẽ diễn ra trong tương lai (c.8-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-10 Khi Đa-ni-ên băn khoăn về thời kỳ cuối cùng, thiên sứ nói rằng nó được giữ kín cho đến thời đó và ra lệnh cho Đa-ni-ên đi con đường của ông. Thậm chí Đức Chúa Jêsus đáp lại bằng cách bảo các môn đồ hãy tỉnh thức vì chỉ có Cha biết kỳ hạn, khi họ hỏi Ngài về thời kỳ cuối cùng. Thay vì bị ám ảnh và cố gắng tìm hiểu những bí mật Đức Chúa Trời giấu kín, chúng ta nên cố gắng áp dụng Lời Đức Chúa Trời dạy dỗ vào việc thực hành.

C.11-13 Đa-ni-ên đối diện với nhiều thách thức và sự đe dọa khi ông bị bắt làm phu tù, nhưng ông không đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời và đã giữ đức tin của mình. Mạng lệnh ông nhận được bây giờ là giữ sự hy vọng về sự sống lại và trung tín cho đến cuối cùng. Chúng ta đã sống đời sống đức tin của mình với sự chịu đựng hay chưa? Chúng ta hãy trung tín với Đức Chúa Trời cho đến thời kỳ cuối cùng!

Tham khảo

12:10 Những người khôn ngoan sẽ có thể xác định được cụ thể khi nào thì ba và nửa năm khốn khổ bắt đầu (họ sẽ hiểu), nói cách khác, “từ lúc của lễ thiêu dứt đi” (so sánh 9:27).

12:11 Sự cụ thể của 1,290 ngày nhấn mạnh sự chính xác giai đoạn được dự tính này, đã được Đức Chúa Trời định trước cho đến ngày đó (đúng hơn ba năm rưỡi, tuy nhiên thời gian này hiểu được). Vào thời gian này nhiều người sẽ “làm mình nên thanh sạch” và “được tinh khiết” (c.10), và dân tộc Do Thái sẽ bị kẻ thù của họ làm tản lạc, nhưng sau đó Đức Chúa Trời sẽ bước vào biện minh cho họ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con hướng về thời kỳ cuối cùng Ngài sẽ làm thành và sống ngày hôm nay với đức tin và sự trung tín.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 110-114

Bình Luận:

You may also like