Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Sự Thờ Lạy Hình Tượng Hay Là Sự Chết?

Ngày 11 – Sự Thờ Lạy Hình Tượng Hay Là Sự Chết?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 3:1-18

1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao hai mươi bảy mét, ngang hai mét bảy và dựng trong đồng bằng Đu-ca, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2 Vua Nê-bu-cát-nết-sa cho triệu tập các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa dựng lên. 3 Vậy các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đều tập trung lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên. Khi họ đã đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng, 4 thì quan nghi lễ lớn tiếng tuyên bố: “Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ: 5 Khi các ngươi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mau sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6 Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa hực.” 7 Vì thế, ngay khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 8 Bấy giờ, có một số người Canh-đê đến tố cáo những người Giu-đa. 9 Họ tâu với vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: “Bệ hạ vạn tuế! 10 Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng; 11 kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng đó sẽ bị ném vào giữa lò lửa hực. 12 Thế mà ở đây có mấy người Do Thái, những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người ấy không phục vụ các thần của bệ hạ cũng chẳng thờ lạy tượng vàng bệ hạ đã dựng.” 13 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa giận dữ truyền lệnh đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến. Ba người đó bị đưa đến trước mặt vua. 14 Vua Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ: “Nầy, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi cố tình không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên không? 15 Bây giờ, khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt; nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực, thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm?” 16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với vua: “Tâu vua Nê-bu-cát-nết-sa, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề nầy. 17 Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. 18 Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.”

Suy ngẫm và hiểu

Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng lớn bằng vàng và ra lệnh cho dân chúng thờ lạy pho tượng. Nhưng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô từ chối việc cúi lạy pho tượng vàng (thần tượng; c.1-12). Tức giận bởi điều này, Nê-bu-cát-nết-sa nói rằng ông ta sẽ cứu họ, nếu họ cúi xuống thờ lạy. Nếu họ không thờ lạy, ông ta dọa ném họ vào lò lửa hực. Nhưng họ đã xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu khỏi sự khó khăn, và vẫn từ chối không cúi xuống thờ lạy pho tượng  (c.13-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-7 Nê-bu-cát-nết-sa đã lạm dụng quyền lực mà Đức Chúa Trời ban cho ông ta, cho sự tham lam của mình hơn là khiêm nhường phục vụ con người. Tương tự như vậy, ngày nay vẫn có các quốc gia đàn áp sự tự do tín ngưỡng. Chúng ta hãy hết sức cầu nguyện khi chúng ta nghĩ đến các Cơ Đốc nhân bị đàn áp bởi các cấp chính quyền bởi vì đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời.

C.16-18 Bất chấp cái chết, những người bạn của Đa-ni-ên đã xưng nhận đức tin của họ rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu họ. Thậm chí nếu Đức Chúa Trời không cứu họ, thì họ thề không từ bỏ đức tin nơi Ngài. Chúng ta sẽ có đức tin hay trông cậy vào tiền bạc? Chúng ta sẽ có đức tin hay trông cậy vào sự thăng tiến? Đối diện với những tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này, bạn sẽ lựa chọn điều gì?

Tham khảo

3:1 Pho tượng bằng vàng gợi nhớ đến bức tượng lớn trong giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa, ngoại trừ việc nó được làm hoàn toàn bằng vàng, như thể Nê-bu-cát-nết-sa khẳng định rằng sẽ không có vương quốc nào khác sau vương quốc của ông ta. Nó cao sáu mươi cu-bít (90 tấc Anh/27 m) và rộng sáu cu-bít (9 tấc Anh/2.7 m). C3:5 Những cái tên bằng tiếng A-ram đàn lia, đàn hạc, và kèn túi cũng có thể là những từ vay mượn từ tiếng Hy Lạp. Một số người kết luận rằng câu chuyện vì thế chắc hẳn là xảy ra vào thời kỳ thống soái của nền văn hóa Hy Lạp, nói cách khác, sau thời của A-léc-xan-đơ Đại đế (khoảng 323 TCN). Nhưng kể từ khi có sự ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp ở Cận Đông lâu trước A-léc-xan-đơ, đây không phải là bằng cớ của một niên đại muộn của cuốn sách.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con giữ đức tin của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con lâm vào, và xin hãy giúp chúng con chỉ sống bằng đức tin nơi Ngài, hỡi Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 51-54

Bình Luận:

You may also like