Home Văn Nghệ Thánh Kinh – Sách Lạ Lùng

Thánh Kinh – Sách Lạ Lùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)

“Bởi đức tin,  chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến..” (Hê-bơ-rơ 11:3)

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi-thiên 119:11)

Sách nào giá trị trên đời?
Sách nào chính xác là lời Thánh Linh?
Sách nào viết có chứng minh?
Tiên tri báo trước sự tình xảy ra?

Sách nào bản cổ cuộn da?
Viết ra lịch sử chuyện nhà, chuyện vua?
Sách nào ấn bản nhiều tua?
Thế giới tìm hiểu vẫn chưa đủ đầy?

Năm châu phiên dịch liền tay,
Mà sao thị hiếu mỗi ngày cần thêm!
Lời Chúa dạy dỗ ngọt êm,
Biến đổi đời sống bên thềm tương lai.

Sách nầy sao quá kỳ tài!
Cần xóa tội lỗi, sách bày chỉ ra.
Dạy người nhân đức hiền hòa.
Trang bị khí giới để ra chiến trường.

Vũ khí ấy là yêu thương,
Hồn linh cốt tủy từng đường sẻ chia.
Luật pháp xin chớ xa lìa,
Cây bên giòng nước trái kia ngọt ngào.

Sách là ân điển trời cao.
Tâm tư trước giả – nhập vào văn thơ!
Thánh Linh hướng dẫn từng giờ,
Lý, tình chính xác không sơ một lời.

Thánh Kinh lời Đức Chúa Trời,
Những điều răn dạy để đời mai sau.
Sách nầy không thể viết mau,
Ngàn năm trăm năm trước sau hoàn thành!

Cuốn sách độc đáo tinh anh,
Cách mấy ngàn vẫn ngọn ngành giống nhau.
Cựu-ước, Tân-ước trước sau,
Nối kết chặt chẽ in vào thời gian.

Sách nầy thước ngọc khuôn vàng,
Là bộ Kinh -Thánh, ơn ban từ trời.
Thánh Linh tiếp sức hà hơi,
Viết lên lời Đức Chúa Trời phán ra.

Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like