Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đức Tin Đến Bằng Việc Người Ta Nghe Lời Của Đấng Christ

Ngày 22 – Đức Tin Đến Bằng Việc Người Ta Nghe Lời Của Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 10:14-21

14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? 15 Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” 16 Nhưng không phải mọi người đều vâng theo Tin Lành đâu; chính Ê-sai đã nói: “Lạy Chúa, ai chịu tin lời chúng con rao giảng?” 17 Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.

18 Nhưng tôi xin hỏi: Có phải là họ chưa được nghe không? Thực ra thì họ đã nghe, vì:

“Tiếng của các sứ giả đã vang ra khắp đất,

Và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới.”

19 Tôi lại hỏi: Phải chăng dân Y-sơ-ra-ên không hiểu? Trước hết, Môi-se đã nói:

“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với những dân không phải là dân;

Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận với một dân ngu dốt.”

20 Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng:

“Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta;

Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.”

21 Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”

Suy ngẫm và hiểu

Bất cứ ai muốn được cứu phải nghe danh của Đức Chúa Jêsus và tin. Ngoài ra, để nghe danh của Đức Chúa Jêsus, phải có ai đó rao giảng. Như vậy, việc rao giảng Phúc Âm là rất quan trọng (c.14-17). Đức Chúa Trời đã rao giảng về Đức Chúa Jêsus Christ cho dân Y-sơ-ra-ên bằng cách sai các tiên tri đến, nhưng dân Y-sơ-ra-ên không tin. Họ khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời  đã chọn các dân ngoại để khiến cho người dân Y-sơ-ra-ên ganh tị (c.18-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả mọi điều kiện cho sự cứu rỗi mà chúng ta có thể nhận lãnh được qua đức tin. Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu (c.13); và Ngài đã sai những người rao giảng để người ta có thể nghe Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus. Bởi vậy, chúng ta hãy nhận biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta đã không xảy ra một cách bất ngờ, mà đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời được thực hiện qua sự chuẩn bị của Ngài và hãy ngợi khen – ân điển của sự cứu rỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16 Chỉ vì Phúc Âm dẫn đến sự cứu rỗi đã được rao giảng, thì cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều nghe được. Có những người nghe, nhưng không tuân theo và không tin. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa hàng ngày, làm thế nào để tai và lòng của chúng ta đáp ứng với Chúa? Chúng ta có lắng nghe và đáp ứng không?

Tham khảo   

10:16 Việc nghe Phúc Âm là cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng nghe thôi thì chưa đủ; người ta cũng phải đáp ứng bằng sự tin cậy cá nhân. Ê-sai (Ê-sai 53:1) đã nói trước rằng không phải tất cả đều sẽ tin. Trong bối cảnh của Rô-ma 9-11, Phao-lô đặc biệt nghĩ đến người Do Thái là những người đã không tin.

10:17 Bấy giờ, Phao-lô tóm tắt sự tranh luận đến như vậy. Người ta có thể đến với đức tin chỉ qua việc nghe Phúc Âm, và sứ điệp cụ thể phải được nghe là Lời của Đấng Christ,  chính là Tin Lành về Đức Chúa Jêsus Christ khi bị đóng đinh và được sống lại là Cứu Chúa.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc rao giảng Phúc Âm và xin hãy giúp cộng đồng của chúng con tận hiến cho việc rao giảng Lời Ngài, là Tin Mừng!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 29-31

Bình Luận:

You may also like