Home Dưỡng Linh Ngày 10 – A-Đam Và Đức Chúa Jêsus

Ngày 10 – A-Đam Và Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 5:12-21

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. 13 Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. 14 Tuy nhiên, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, cả trên những người không phạm cùng một tội với A-đam, là người làm hình bóng về Đấng phải đến. 15 Nhưng tội lỗi không giống như sự ban cho thiên thượng. Vì nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một Người là Đức Chúa Jêsus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. 16 Tặng phẩm nầy không giống như hậu quả do tội lỗi của một người. Vì sự phán xét do một tội đã dẫn đến sự kết án; nhưng sự ban cho thiên thượng thì sau nhiều lần phạm tội lại dẫn đến sự xưng công chính. 17 Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. 18 Vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. 19 Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính.

20 Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. 21 Như thế, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính để đem lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Tội lỗi đã vào thế gian qua một người, A-đam; và qua đó tội lỗi dẫn đến sự chết. Do đó, tất cả mọi người trong thế gian này đều bị sự chết ngự trị. Nhưng món quà ân điển của Đức Chúa Trời và sự xưng công chính đã đến trên nhân loại qua một người khác, Đức Chúa Jêsus (c.12-17). Bởi vậy, nếu tội lỗi thống trị qua sự chết trong quá khứ, thì giờ đây ân điển sẽ cai trị qua sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ (c.18-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-21 Đức Chúa Trời cho phép chúng ta hưởng sự sống bằng việc tuôn đổ ân điển trên chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ. Điều này là thật sự ngay cả khi tội lỗi đã gia tăng trong thế gian này. Không có tội lỗi nào có thể cao hơn ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta qua một người, Đức Chúa Jêsus Christ, đủ lớn để phục hồi hoàn toàn sự bại hoại của thế gian này. Cho nên, nếu chúng ta ở trong mối quan hệ đúng đắn với Đấng Christ, A-đam thứ hai, thì chúng ta sẽ cai trị bằng sự công chính và sự sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Mặc dù A-đam đã bắt đầu điều đó, nhưng tất cả nhân loại đã phạm tội, và hậu quả là tất cả loài người đã phải đối diện với sự chết. Sự chết thuộc linh cũng như sự chết thuộc thể chỉ ra rằng hết thảy nhân loại đều ở dưới sự ảnh hưởng của tội lỗi. Chúng ta hãy nhìn lại trong sự kinh sợ xem có phải chúng ta đang bước trên con đường của sự bất tuân mà A-đam đã đi không.

Tham khảo   

18:1 Ai là người cao trọng hơn hết trong Vương quốc Thiên đàng? Các  môn đồ hiểu sai sự vĩ đại liên quan đến sự nỗ lực của con người, sự thành đạt, và địa vị. 18:5-6 Một đứa trẻ như thế này (xem c. 2–4) và những đứa đứa trẻ đã tin Ta cả hai đề cập đến các môn đồ của Đấng Christ  (so sánh 10:40–42).

18:10 Cha ở trên trời sử dụng các thiên sứ để chăm sóc cho các môn đồ giống như những đứa trẻ (so sánh Hê-bơ-rơ 1:14), nhưng những thiên sứ của chúng không ngụ ý rằng mỗi một môn đồ có một “thiên sứ bảo vệ” đã được giao nhiệm vụ. luôn thấy mặt Cha Ta. Những thiên sứ này, tuy nhiên, có sự truyền thông liên tục và cởi mở với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con cai trị bằng chân lý và tình yêu thương như những người của nước ân điển và sự sống. Xin hãy giữ gìn chúng con khỏi nước tội lỗi và sự chết đến từ A-đam.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 10-13

Bình Luận:

You may also like