Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

Ngày 08 – Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 4:13-25

13 Lời hứa cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp nhưng nhờ sự công chính của đức tin. 14 Vì nếu nhờ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng mất hiệu lực. 15 Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.

16 Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta, 17 như có lời chép: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng ông đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều không có như đã có. 18 Ông đã hi vọng dù không còn lý do để hi vọng; ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi con sẽ như thế.” 19 Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần một trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. 20 Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, 21 hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. 22 Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. 23 Nhưng câu: “đức tin của ông được kể là công chính” không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông 24 mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết, 25 Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Suy ngẫm và hiểu

Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, rằng ông sẽ là cha của tất cả, là qua sự công chính của đức tin chứ không phải qua Luật pháp. Vì thế, những người trung thành với Luật pháp (người Do Thái) không thể là con cháu của Áp-ra-ham được. Nếu họ có thể là con cháu Áp-ra-ham thì đức tin không còn hiệu lực nữa và lời hứa là vô giá trị. Con cháu thật của Áp-ra-ham là những người tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Jêsus Christ), đúng như Áp-ra-ham đã tin (c.13-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-25 Để giải quyết tội lỗi của chúng ta (tha thứ, thanh tẩy), Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus Christ đến và khiến Ngài từ kẻ chết sống lại để khiến chúng ta nên công chính. Đức Chúa Trời đã ban sự sống của Đức Chúa Jêsus như là sự chuộc để nhận chúng ta. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta xứng đáng như thế, nhưng chúng ta tìm kiếm sự xứng đáng của chúng ta ở đâu?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-20 Áp-ra-ham, người đã nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, đã tin vào niềm hy vọng dù không còn lý do để hy vọng và không bị thực tế làm lung lay, và như thế ông đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Theo đúng nghĩa, đức tin làm chúng ta vượt lên thực tại và đặt để chúng ta vào một nơi mà chúng ta có thể bước cùng Đức Chúa Trời. Ngày nay, có phải mắt của chúng ta chỉ nhìn vào thực tại hay không? Chúng ta hãy cầu xin đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham.

Tham khảo   

4:13 Lời hứa được ban cho Áp-ra-ham bao gồm không chỉ xứ Ca-na-an, mà còn cả thế gian nữa. Phần thưởng cuối cùng (sự thừa kế, một thuật ngữ khác về sự cứu rỗi cuối cùng) sẽ được ban cho Áp-ra-ham và cho tất cả những người tin là thế giới trong tương lai (Hê-bơ-rơ 11:10-16; Khải Huyền 21-22).

4:16 Đó chính là lý do chỉ ra mối quan hệ đặc biệt giữa đức tin và ân điển: Đức tin có nghĩa là việc tin tưởng vào nhau, chứ không phải các nỗ lực của riêng một người. Do đó, đức tin tương xứng một cách chính xác với ân điển, điều liên quan đến sự tin cậy món quà với đặc ân không xứng đáng được của Đức Chúa Trời. Những người trung thành với luật pháp đề cập đến những tín hữu Do Thái trong Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống theo cách của đức tin, trong đó chúng con đáp ứng với ân điển của Ngài – giống như điều đã xưng Áp-ra-ham là công chính.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 3-5

Bình Luận:

You may also like