Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Vinh Hiển Trên Trời Và Bình An Dưới Đất

Ngày 22 – Vinh Hiển Trên Trời Và Bình An Dưới Đất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 29:1-11

1 Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê- hô-va vinh hiển và quyền năng.

2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

3 Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước; Giê-hô- va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét, trên biển sâu.4 Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ; Tiếng Đức Giê- hô-va oai nghiêm.

5 Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương; Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban.

6 Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con,

Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bò tơ rừng.

7 Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe.

8 Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho  hoang mạc rúng động; Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động.

9 Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con, làm cho rừng cây trụi lá; Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay!”

10 Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê- hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.

11  Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài! Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít nghe tiếng Đức Chúa Trời qua những âm thanh của thiên nhiên và ngợi khen sự vĩ đại và quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước tiên, Đa-vít nói về tất cả những vật ở trên trời để quy vinh hiển và sức mạnh cho Chúa (c.1-2). Rồi ông nói về tiếng Đức Chúa Trời như là sấm chớp, bão tố, sét và đất rúng động, và công bố rằng tất cả các sự sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ ngợi khen sự vinh quang và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời (c.3-9). Cuối cùng, Đa-vít công bố Đức Chúa Trời, Đấng được ngợi khen và thờ phượng, sẽ tể trị như Vị Vua đời đời, và sẽ ban cho dân Ngài sức lực và ban phước cho họ cùng với sự bình an.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4 Đức Chúa Trời chinh phục biển và sức mạnh của sự hỗn độn. Tiếng Chúa (được nhắc đến bảy lần trong c.3-9), được mô tả là quyền năng, làm rúng động tất cả cõi tạo vật, ở trên cả những nước lớn. Ngày nay, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa, Đấng làm yên sự lộn xộn của thế gian này.

C.10-11 Đức Chúa Trời được tôn cao trên nước lụt và cai trị trên nước mãi mãi. Ngài giúp dân Ngài vui hưởng phước hạnh bình an. Đức Chúa Trời là Cha, là Chủ Tể của toàn thế giới này, và Ngài dùng những nước lộn xộn làm công cụ của Ngài. Chúng ta có sợ nước của thế giới này không (tai nạn, sự cám dỗ, vv…)? Hãy đặt đức tin nơi Chúa, Đấng được tôn cao trên mọi điều này.

Tham khảo

29:1-2 Thi Thiên này bắt đầu bằng việc thúc giục các vật ở trên trời hoặc thiên sứ quy vinh hiển và quyền năng cho Chúa, tức là phải thừa nhận những điều này thật sự của Đức Chúa Trời và vì họ Ngài xứng đáng được ngưỡng mộ.

29:10 Từ nước lụt ở đây (nghĩa tiếng Hê-bơ-rơ) được dùng ở chỗ khác chỉ trong cơn nước lụt của Nô-ê (Sáng Thế Ký 6:17); điều này cho thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời (không giống như của cơn bão) tạo nên những sự khác biệt giữa những người trung tín và những kẻ bất tín; vì thế lời cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ ban sức mạnh (Thi Thiên 29:1) và ban phước cho dân Ngài với sự bình an – đòi hỏi họ phải luôn thành thật với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp chúng con phục vụ Ngài, Vị Vua ở trên trời, dưới đất và nước để chúng con có thể hưởng bình an.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sử Ký 26-29

 

Bình Luận:

You may also like