Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Đức Chúa Jêsus Bị Nhạo Báng Và Bị Đóng Đinh

Ngày 17 – Đức Chúa Jêsus Bị Nhạo Báng Và Bị Đóng Đinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 27:27- 44

27 Sau đó, lính của tổng đốc đem Đức Chúa Jêsus vào tư dinh tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra và khoác cho Ngài một chiếc áo điều, 29 đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái.” 30 Chúng khạc nhổ trên Ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của Ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá.

32 Lúc đi ra, chúng gặp một người Sy-ren tên là Si- môn, và bắt người nầy vác thập tự giá của Đức Chúa Jêsus. 33 Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là Đồi Sọ, 34 chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi đã nếm, thì Ngài không uống. 35 Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của Ngài. 36 Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. 37  Phía trên đầu Ngài có để một cáo trạng ghi rằng: “ĐÂY LÀ JÊSUS, VUA DÂN DO THÁI.” 38 Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái. 39 Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu 40 và nói: “Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi!” 41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: 42 “Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Y-sơ-ra-ên mà! Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay. 43 Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó; vì nó nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ” 44 Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus bị kết án đóng đinh, quân lính La-mã đã nhạo báng Ngài và giải Ngài đến Gô-gô-tha. Đức Chúa Jêsus đã không thể tự mình mang thập tự giá được sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, vì thế quân lính đã bắt Si-môn người Si-chen vác thập tự giá cho Ngài (c.27-33). Khi họ đi đến Gô-gô-tha, quân lính đã cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng, thứ được dùng như một loại thuốc gây mê. Nhưng Chúa không uống. Khi Ngài bị đóng đinh, những nhà lãnh đạo tôn giáo và đám đông tại đó nhạo báng Đức Chúa Jêsus, nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi’ (c.34-44).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.35-38 Đức Chúa Jêsus đã bị lấy đi mảnh áo cùng mà Ngài có, và bị đóng đinh cùng với hai tên cướp. Vì thế, Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri (Thi Thiên 22:18; Ê-sai 53:12). Có tất cả mọi loại phản bội và làm nhục, nhưng Đức Chúa Jêsus âm thầm chịu đựng để làm trọn lời Đức Chúa Trời. Cuối cùng, sự hy sinh và sự kiên nhẫn của Chúa đã mở ra cho chúng ta một con đường sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32 Thay vì Si-môn người Si-chen bị ép phải vác thập tự giá cho Đức Chúa Jêsus, người chẳng còn chút sức lực nào, Phi-e-rơ, tên cũng là Si-môn, lẽ ra đã phải vác chiếc thập tự giá một cách vui lòng. Chúng ta có phải là những môn đồ thật của Chúa, sẵn long vác thập tự giá của Ngài không?

Tham khảo

27:39-40 Vì Hê-bơ-rơ 13:12 nói Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh “bên ngoài cổng” (cổng thành), có lẽ những người đi qua bao gồm nhiều người hành hương đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. chế giễu. Họ đã nhạo báng lời tuyên bố về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Jêsus. lắc đầu. Ám chỉ đến Thi Thiên 22:7.

27:41-43 các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế giễu Ngài. Những người cấp cao nhất của giới quyền uy của Y-sơ-ra-ên tìm kiếm một cơ hội nữa để làm nhục Đức Chúa Jêsus. Những nhà lãnh đạo tôn giáo không nói thẳng với Đức Chúa Jêsus mà quay sang nhau khi nhạo báng Ngài. hãy để Đức Chúa Trời giải cứu nó. Ám chỉ đến Thi Thiên 22:8.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trung tín với Lời Ngài khi chúng con nghĩ về tất cả sự khổ nạn mà Chúa đã chịu đựng trên thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử ký 9 – 12

 

Bình Luận:

You may also like