Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Cho Người Thấp Kém Nhất Trong Những Người Này

Ngày 07 – Cho Người Thấp Kém Nhất Trong Những Người Này

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 25:31- 46

31 “Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. 32 Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra: 33 để chiên bên phải, và dê bên trái. 34 Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. 35 Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; 36  Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.’ 37 Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? 38 Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? 39 Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm  viếng Ngài đâu?’ 40 Vua sẽ trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta.’

41 Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 42 Vì Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta.’ 44 Lúc ấy, những người nầy cũng trả lời: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu?’ 45 Ngài sẽ đáp lại rằng: ‘Thật, Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người nầy, tức là các ngươi đã không làm cho Ta.’ 46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự

Suy ngẫm hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus trở lại trong vinh quang, Ngài sẽ chia mọi người thành hai nhóm – đúng như người chăn chia chiên và dê ra. Trong nhóm một, sẽ là những người giúp đỡ những người yếu đuối. Đức Chúa Jêsus sẽ thưởng cho những người này quyền thừa kế là nước Thiên đàng mà họ sẽ hưởng đời đời. Điều này là vì trong khi phục vụ những người yếu đuối là họ đã phục vụ Đức Chúa Jêsus (c.31-40). Trong nhóm còn lại, sẽ có những người đã không giúp đỡ những người lân cận của họ và những người này sẽ bị hình phạt đời đời. Điều này là vì trong việc từ chối những người lân cận của mình, họ đã khước từ Đức Chúa Jêsus

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.40, 45 Đức Chúa Jêsus nhận của lễ của chúng ta dành cho “một người thấp kém nhất” như là của lễ cho chính Ngài. Vì thế, nếu chúng ta thật sự là môn đồ của Chúa, thì chúng ta phải có tình bằng hữu với những người thấp kém nhất trong cộng đồng của chúng ta và có mối quan tâm tích cực theo cách mà chúng ta có thể phục vụ họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.41-46 Trong câu chuyện ngụ ngôn về chiên và dê, có những người của nước Thiên đàng đã tiếp nhận Phúc Âm của nước Đức Chúa Trời, nhưng cũng có những người bị trừng phạt vì khước từ Phúc Âm, thậm chí cho đến tận lúc cuối cùng. Vào ngày cuối cùng, bạn nghĩ mình sẽ đứng trong nhóm nào?

Tham khảo

25:32 muôn dân. Cả người Do Thái lẫn người ngoại là đối tượng của Đại Mạng Lệnh suốt thời kỳ này. 25: 34. Vua. Con Người trên ngai (c.31) nhắc lại lời tiên tri Đa-ni-ên 7:13-14, Đấng Thượng Cổ ban quyền thống trị cho “một Đấng giống như Con Người”.

25:46 hình phạt đời đời. Một số nhà giải nghĩa cho rằng hình phạt này sẽ xảy ra trước lễ đăng quang của vương quốc Thiên Hy Niên trên đất của Đức Chúa Jêsus và “chiên” (c.33) là những người được phước để vào và sống dưới sự tể trị của Đức Chúa Jêsus . Những người khác đánh đồng cảnh hình phạt này với điều khép lại thời kỳ trên đất, đúng như trước cảnh đời đời (Khải Huyền 20:11- 13). Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là sự đoán xét sẽ đến.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống để làm các việc lành như những người dự phần vào nước của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 21 – 22

 

Bình Luận:

You may also like