Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

Ngày 14 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 19:13-22

13 Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. 14 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

16 Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17 Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” 18  Người ấy

hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.” 20 Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”

22 Khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ của Ngài đừng cản trở các con trẻ đến với Ngài. Ngài đặt tay lên các con trẻ và ban phước cho chúng (c.13-15). Sau đó, một người trai trẻ giàu có đến tìm Đức Chúa Jêsus. Người này giữ tất cả những điều răn của Đức Chúa Trời và hỏi Đức Chúa Jêsus làm thế nào để có được sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus phán bảo người trai trẻ từ bỏ tất cả tài sản của anh ta, vì thế anh ta đã từ bỏ Đức Chúa Jêsus và sự sống đời đời (c.16-22).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.18-21 Đức Chúa Jêsus gợi ý cho người trai trẻ rằng tình yêu thương đối với người lân cận là một điều kiện của sự sống đời đời. Dùng làm bằng chứng, Đức Chúa Jêsus yêu cầu người trai trẻ bán hết tài sản của anh ta và đem cho người nghèo. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus biết rằng người trai trẻ phục vụ tài sản của anh ta hơn là Đức Chúa Trời chân thật. Đó là một thứ mà người trai trẻ thiếu, nhưng sự yếu đuối chết người đã khiến anh ta mất mọi thứ. Chúa phán bảo chúng ta thiếu điều gì ngày nay?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Các môn đồ ngăn các con trẻ bởi vì họ nghĩ rằng chúng làm phân tán chức vụ của Đức Chúa Jêsus. Tương tự, có những người xung quanh chúng ta bỏ qua con người và thay vào đó chọn chức vụ. Luôn luôn hãy nhớ rằng Chúa muốn con người là trung tâm của chúng ta, chứ không phải chức vụ.

Tham khảo

19:13 đặt tay lên chúng. Một cách chúc phước truyền thống cho trẻ em ở Y- sơ-ra-ên, đặc biệt khi chuyển giao một phước hạnh từ một thế hệ cho hệ tiếp theo (so sánh Sáng Thế ký 48:14; Dân số ký 27:18). 19:14 Các con trẻ được sử dụng như một ẩn dụ về sự nhân đạo cần thiết để vào Vương quốc Thiên đàng.

19:21 phân phát cho người nghèo. Không nghi ngờ người trai trẻ đã cho người nghèo một số tiền bạc, nhưng Đức Chúa Jêsus kêu gọi anh ta ban cho mọi thứ, đổi thần tượng của sự giàu có thành kho báu đời đời tìm thấy trong việc đi theo Đức Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời chân thật. Câu trả lời cuối cùng của Đức Chúa Jêsus cho câu hỏi trong câu 16 (“Tôi …phải làm gì để có được sự sống đời đời?”) là đi theo Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên giống như đứa trẻ nhỏ trông đợi một cách khiêm nhường và chỉ chấp nhận Vương quốc của Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 1-3

 

Bình Luận:

You may also like