Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hôn Nhân Là Một Con Đường Hẹp

Ngày 13 – Hôn Nhân Là Một Con Đường Hẹp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 19:1-12

1 Khi dạy những điều nầy xong, Đức Chúa Jêsus rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô- đanh. 2 Đoàn người rất đông đi theo Ngài; tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ.

3 Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?” 4 Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, 

5 và phán: ‘Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. 6 Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!”

7 Họ lại hỏi Ngài: “Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?” 8 Ngài đáp: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly dị vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy. 9 Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình.” 10 Các môn đồ thưa rằng: “Nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn.” 11 Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng có thể nhận được lời nầy đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. 12 Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh; có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời nầy, hãy nhận đi.”

Suy ngẫm hiểu

Mọi người vào thời đó nghĩ rằng ly dị có thể chấp nhận được với một lý do, dựa trên những lời của Môi-se, người đã cho phép ly dị (Phục truyền Luật lệ ký 24:1-4). Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus chống lại việc ly dị dựa trên Lời của Đức Chúa Trời (Sáng Thế ký 1:27; 2:24). Đức Chúa Jêsus phán rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra một người nam và một người nữ, và khiến họ nên một, vì thế phá vỡ sự liên kết này sẽ là coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời (c.1-7). Hơn nữa, dẫu rằng Đức Chúa Jêsus phán rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu một người có sự khuyết tật về thân thể (ví dụ, các hoạn quan) hoặc là phải tận hiến đặc biệt để phục vụ Đức Chúa Trời, thì người đó có thể không kết hôn (c.8-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.8-9 Đức Chúa Jêsus không cho phép ly dị, ngoại trừ một hoàn cảnh không thể tránh được (sự ô uế về tình dục). Thực sự thì hệ thống xác nhận việc ly dị của Môi-se không được ban cho để khiến việc ly dị dễ dàng, nhưng nó được ban cho để bảo vệ hôn nhân và những người phụ nữ. Lúc này, những người phụ nữ về mặt xã hội là những nhóm yếu đuối dưới sự bạo ngược của những người nam. Chúng ta có thể áp dụng như thế nào mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus, điều cấm sự ly dị, vào nền văn hóa hiện nay nơi sự ly dị dường như được tôn vinh?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-12 Hôn nhân là ý muốn của Đức Chúa Trời, mà việc sống không kết hôn cũng vậy. Tạo ra một gia đình Vương quốc Đức Chúa Trời là đẹp đẽ, việc sống độc thân cũng vậy – tận hiến chính mình cho Vương quốc Đức Chúa Trời và sống không kết hôn. Liệu chúng ta có nhìn hôn nhân và việc sống độc thân mà không có định kiến hay không?

Tham khảo

19:1 miền Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Rất có thể và vùng Bê-rê, ngay phía đông sông Giô-đanh giữa vùng Sa-ma-ri và vùng  Đê-ca-bô-li,  dân  số phần  lớn  là người Do Thái.

19:2 những đoàn người rất đông đi theo Ngài. Sự nổi tiếng của Đức Chúa Jêsus nhanh chóng lan rộng, do chức vụ chữa lành của Ngài ở vùng Ga-li-lê.

19:4-5 Đấng tạo nên họ…phán là một sự xác nhận mạnh mẽ sự cảm thúc Thiên thượng của Kinh Thánh Cựu ước, bởi vì Đức Chúa Jêsus tiếp tục trích dẫn những lời từ Sáng Thế ký là điều không phải là đặc tính của bất cứ diễn giả nào (“Vì thế người nam…” so sánh với Sáng Thế ký 2:24) và coi những lời đó là của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp những người trưởng thành trẻ tuổi chuẩn bị sẵn sàng cho việc hôn nhân để trở nên hợp lại như một thịt theo ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ru-tơ 1 – 4

 

Bình Luận:

You may also like