Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đời Sống Của Những Người Thuộc Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 10 – Đời Sống Của Những Người Thuộc Vương Quốc Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 18:1-10

1 Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng?” 2 Ngài gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ 3 và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. 4 Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. 5 Còn ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; 6 nhưng ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy, mà ném xuống biển sâu còn hơn.”

7 “Khốn thay cho thế gian về những điều gây cho vấp phạm! Vì những điều gây cho vấp phạm tất nhiên phải có, nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây vấp phạm! 8 Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con què chân hay cụt tay mà vào sự

sống, còn hơn là đủ cả hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. 9 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con chột mắt mà vào sự

sống, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục.”

10 “Hãy thận trọng, đừng xem thường một đứa nào trong những đứa trẻ nầy! Vì Ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta là Đấng ở trên trời.

Suy ngẫm hiểu

Các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus ai là người lớn nhất trong Vương quốc Thiên đàng. Đức Chúa Jêsus đáp rằng những người khiêm nhường như một đứa trẻ là lớn nhất trong Vương quốc Thiên đàng. Ngài cũng cảnh báo rằng những người không trông cậy nơi Chúa như một đứa trẻ, thì không vào được Vương quốc Thiên đàng (c.1-4). Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus đã dạy cho các môn đồ rằng chúng ta phải đối xử như những người bé nhỏ (những đứa trẻ) một cách ấm áp (với sự quan tâm chăm sóc). Đức Chúa Jêsus cũng cảnh báo rằng nếu có bất cứ ai gây ra (cám dỗ) những người bé nhỏ phạm tội (vấp phạm), thì sẽ có tai họa lớn (c.5-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-5 Đức Chúa Jêsus muốn nhìn thấy “sự khiêm nhường” và “sự đầu phục” từ các môn đồ của Ngài. Đây là những đặc điểm (phẩm chất) quan trọng của những người trong Vương quốc Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì chính Đức Chúa Jêsus đã sống lối sống như thế này. Đức Chúa Jêsus đã đến như một người tôi tớ và đã chết như một sinh tế trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha. Bây giờ Chúa bảo chúng ta bày tỏ (thể hiện) lối sống này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúng ta bày tỏ sự khiêm nhường và sự đầu phục đối với Chúa ngày nay như thế nào?

Tham khảo

18:1 Ai là người cao trọng hơn hết trong Vương quốc Thiên đàng? Các môn đồ hiểu sai sự vĩ đại liên quan đến sự nỗ lực của con người, sự thành đạt, và địa vị. 18:5-6 Một đứa trẻ như thế này (xem c. 2–4) và những đứa đứa trẻ đã tin Ta cả hai đề cập đến các môn đồ của Đấng Christ  (so sánh 10:40–42).

18:10 Cha ở trên trời sử dụng các thiên sứ để chăm sóc cho các môn đồ giống như những đứa trẻ (so sánh Hê-bơ-rơ 1:14), nhưng những thiên sứ của chúng không ngụ ý rằng mỗi một môn đồ có một “thiên sứ bảo vệ” đã được giao nhiệm vụ. luôn thấy mặt Cha Ta. Những thiên sứ này, tuy nhiên, có sự truyền thông liên tục và cởi mở với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp làm một cộng đồng của Vương quốc Thiên đàng nơi mọi người đều được chào đón và không bị bỏ ra ngoài, để chúng con có thể bày tỏ sự vinh hiển của Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 13 – 16

 

Bình Luận:

You may also like