Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Men Của Những Người Pha-Ri-Si Và Người Sa-Đu-Sê

Ngày 05 – Men Của Những Người Pha-Ri-Si Và Người Sa-Đu-Sê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 16:1-12

1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến với Đức Chúa Jêsus, và thử Ngài bằng cách xin Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. 2 Nhưng Ngài đáp: “Khi chiều tà, các ngươi bảo: ‘Thời tiết sẽ tốt, vì bầu trời đỏ.’ 3 Còn vào sáng sớm, các ngươi bảo: ‘Thời tiết mưa bão, vì bầu trời đỏ và âm u.’ Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được các thời triệu sao? 4 Thế hệ gian ác dâm loạn nầy tìm kiếm một dấu lạ; nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na.” Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

5 Khi qua đến bờ bên kia, các môn đồ quên đem bánh theo. 6 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và Sa-đu- sê.” 7 Các môn đồ bàn luận với nhau và nói: “Tại vì chúng ta không đem theo bánh.” 8 Biết vậy nên Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? 9 Các con vẫn chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm nghìn người, và các con thu được

bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10 Hoặc bảy cái bánh cho bốn nghìn người, và các con thu được bao nhiêu giỏ bánh

thừa? 11 Tại sao các con không biết rằng Ta không muốn nói về bánh? Hãy đề phòng men của người Pha- ri-si và Sa-đu-sê.” 12 Khi ấy, các môn đồ mới hiểu rằng Ngài không bảo đề phòng về men làm bánh, nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đòi hỏi một dấu lạ để thử Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus quở trách sự vô tín và ngu dốt của họ, và phán với họ rằng dấu chỉ duy nhất mà Ngài sẽ bày tỏ là dấu lạ của Giô-na. Vì Giô-na đã ở trong bụng con cá lớn ba ngày trước khi trở ra, Đức Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá và đã phục sinh sau ba ngày (c.1-4).

Sau đó Đức Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ phải cẩn thận về men của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Men đó có nghĩa là sự giảng dạy sai trật (giả dối) mà những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê chia sẻ (c.5-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Jêsus phê phán những Những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, những người đòi thêm các dấu lạ, như là một thế hệ hung ác và gian dâm. Điều này là bởi vì họ không tin, thậm chí cả khi họ đã thấy nhiều phép lạ bày tỏ Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang biết ơn và tin vào những dấu chỉ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hay không? Mặt khác, liệu chúng ta còn nghi ngờ và đòi thêm các dấu lạ hay không? Trước khi cầu xin một dấu lạ, chúng ta phải cố gắng xưng nhận đức tin của mình trước!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6,11-12 Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải cẩn thận về men của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê (những sự giảng dạy sai trật). Họ lầm lẫn và khiến chúng ta quan tâm hơn đến sự tham lam của chúng ta hơn là đến Đức Chúa Jêsus. Chúng ta phải cảnh giác về sự dạy dỗ sai trật của họ, và chọn bước đi với chỉ một mình Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

16:1 Những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê thường là những đối thủ quyết liệt, nhưng họ đã liên kết với các thế lực chống lại Đức Chúa Jêsus, người mà họ thấy là một mối đe dọa đối với sự lãnh đạo và quyền lực của họ. Họ đến với Đức Chúa Jêsus không phải vì có nhu cầu hoặc do đức tin chân thành, mà là để thử Ngài. Họ tìm kiếm một dấu lạ hoặc phép lạ để sử dụng chống lại Ngài.

16:7 Chúng ta không đem theo bánh. Các môn đồ quá bận bịu với những nhu cầu thuộc thể của mình, nên họ đã không thể hiểu rằng việc đề cập của Đức Chúa Jêsus đến men là mang nghĩa bóng, để dạy dỗ một bài học thuộc linh. Sau sự quở trách của Đức Chúa Jêsus, cuối cùng họ đã hiểu ra.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm bánh hàng ngày Vương quốc Đức Chúa Trời, và không tìm kiếm đồ ăn của thế giới này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 22-24

 

Bình Luận:

You may also like