Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đức Tin Giả Hình Và Sự Thanh Sạch Thực Sự

Ngày 02 – Đức Tin Giả Hình Và Sự Thanh Sạch Thực Sự

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 15:1-20

1 Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi rằng: 2 “Sao môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?” 3 Ngài đáp: “Thế sao các ngươi cũng vì

truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? 4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi;’ và ‘ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.’ 5 Nhưng các ngươi lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ rằng: Những gì có thể giúp cha mẹ, con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.’ 6 Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. 7 Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng: 8 ‘Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; Nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. 9 Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.’ ”

10 Sau đó, Ngài gọi dân chúng đến và phán: “Hãy nghe và hiểu: 11 Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người.” 12 Sau đó các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Thầy có biết những người Pha-ri-si bị xúc phạm khi nghe lời nầy không?” 13  Ngài

đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. 14 Cứ để mặc họ; họ là những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố.” 15 Phi-e-rơ thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con.” 16 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Các con cũng vẫn không hiểu sao? 17 Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày, rồi bị thải ra ngoài sao? 18 Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. 19

Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống. 20 Đó chính là những điều làm ô uế người; còn việc ăn không rửatay, chẳng làm ô uế người đâu.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo chỉ trích các môn đồ của Đức Chúa Jêsus vì không rửa tay trước khi họ ăn theo truyền thống của các vị trưởng lão (c.1-2). Đáp lại, Đức Chúa Jêsus đã trách họ vì sự giả hình và sự không thanh sạch. Họ đã coi thường lời của Đức Chúa Trời vì truyền thống của họ (c.3-9).Đức Chúa Jêsus tiếp tục phán với các môn đồ của Ngài rằng điều làm ô uế một người không phải là thức ăn khi ăn bằng tay chưa rửa, nhưng là những ý tưởng gian ác và ô uế trong tấm lòng của một người. Vì thế, người ta phải luôn luôn giữ cho tấm lòng và những suy nghĩ của mình được thanh sạch (c.10-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1,16-20 Đức Chúa Trời đẹp lòng với sự thanh sạch ở bên trong hơn là sự giả hình. Những người Pha-ri-si nghĩ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận họ bởi vì họ thanh sạch ở bên ngoài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus chỉ ra rằng sự ô uế là điều ở bên trong. Tấm lòng của chúng ta ngày nay thế nào? Lòng người ta “là dối trá hơn mọi vật, và rất xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Để cho tấm lòng chúng ta thanh sạch, chúng ta phải sống phụ thuộc vào những lời thanh sạch của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 19:8). Hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm mới tấm lòng và tâm hồn của chúng ta bằng những lời thanh sạch của Đức Chúa Trời hằng ngày.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Sự tận hiến của chúng ta đối với Đức Chúa Trời cũng khiến chúng ta vươn ra phục vụ những người khác. Vì thế, việc không tốt với những người khác khi chúng ta nói rằng chúng ta tận hiến với Đức Chúa Trời, thì đó là sự giả hình. Ngày nay, chúng ta có thể phục vụ ai khi chúng ta bày tỏ sự tận hiến của mình đối với Đức Chúa Trời?

Tham khảo

15:2 truyền thống của cổ nhân. Những sự diễn giải Kinh Thánh chuyển giao từ những ra-bi đáng kính. Họ không rửa tay. Các thầy tế lễ phải rửa tay và chân trước khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng những người Pha-ri-si biến việc này thành nghi thức thanh sạch và theo mong muốn của họ tránh một cách cẩn thận bất kỳ khả năng nào bị ô uế, được áp dụng với tất cả những người Y-sơ-ra-ên.

15:6 Những người Pha-ri-si làm cho lời của Đức Chúa Trời mất hiệu lực bằng truyền thống và quy tắc của họ: bất cứ ai, những người vi phạm một lời hứa nguyện (luật của con người) để giúp đỡ những người cha mẹ khó khăn (luật của Đức Chúa Trời) sẽ gây ra một sự vi phạm nghiêm trọng, theo những người Pha-ri-si.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chắc chắn rằng những truyền thống của chúng con không đi trước ý muốn của Ngài. Xin hãy giúp chúng con vâng theo ý muốn của Ngài với tất cả tấm lòng của chúng con.

 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 11-13

 

Bình Luận:

You may also like