Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Cái Chết Của Giăng Báp-Tít

Ngày 27 – Cái Chết Của Giăng Báp-Tít

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 14:1-12

1 Lúc ấy, vua chư hầu Hê-rốt nghe danh tiếng Đức Chúa Jêsus, 2 thì bảo các cận thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, nên mới thực hiện được những phép lạ nầy.” 3 Vì Hê-rốt đã bắt, trói và bỏ tù Giăng do việc Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua. 4 Bởi Giăng có can vua: “Bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp.” 5 Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri.

6 Nhưng, khi đến sinh nhật Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm hài lòng Hê-rốt, 7 đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. 8 Bị mẹ xúi giục, nàng tâu rằng: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm.” 9 Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho nàng. 10 Vua sai người chém đầu Giăng trong ngục, 11 rồi họ để đầu của ông trên mâm, trao cho cô gái ấy, và nàng đem đến cho mẹ mình. 12 Sau đó, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác của ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.

Suy ngẫm và hiểu

Khi vua Hê-rốt nghe nói về Đức Chúa Jêsus và các phép lạ của Ngài, ông ta nghĩ rằng đó là Giăng Báp-tít, người mà ông ta đã giết. Vua Hê-rốt nghĩ rằng Giăng sống lại và ông ta sợ hãi (c. 1-2). Vua Hê-rốt đã giam Giăng bởi vì ông quở trách cuộc hôn nhân của vua với bà Hê-rô-đia (vợ của Phi-líp, em ông ta), nhưng vua không thể giết  ông vì vua sợ dân chúng, những người coi Giăng là một đấng tiên tri. Bởi vì vua Hê-rốt đã giết Giăng sau khi đưa ra một lời hứa với con gái của Hê-rô-đia (người đã nhảy múa trong ngày sinh của vua), ông ta sợ và cảm thấy có tội (c. 3-12). Người công bình được yên nghỉ trong vòng tay của Đức Chúa Trời, nhưng kẻ ác ở trong sự sợ hãi và không có sự bình an.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 5-11 Những vị vua của Y-sơ-ra-ên đã trải nghiệm sự tha thứ hoặc sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào việc liệu họ có nghe theo sự quở trách của các nhà tiên tri hay không. Không may là vua Hê-rốt không nghe lời Giăng, nhà tiên tri cuối cùng, và đã tiếp tục gây ra những sự ác bởi vì lời thề ngu ngốc của ông ta. Chúng ta có nghe lời khuyên của những người của Đức Chúa Trời, khi họ chỉ ra những việc sai trái của chúng ta với sự khiêm nhường và ăn năn hay không? Chúng ta hãy cầu xin có đôi tai giúp chúng ta vui mừng nghe thấy và tiếp nhận lời khuyên của lẽ thật. Và nữa, do sự vô đạo đức của vua Hê-rốt đã khiến ông ta rời xa Lời của Đức Chúa Trời và đến với sự rủa sả, thì chúng ta cũng hãy nhìn lại và xem xem liệu có những thói quen gian ác và lười biếng nào của chúng ta khiến chúng ta cách xa khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời hay không.

Tham khảo

14:6-7 Vào ngày sinh của vua Hê-rốt một lễ kỷ niệm lớn được tổ chức để tỏ lòng tôn kính ông ta tại cung điện ở Ma-ka-e-rớt. Hê-rô-đia có con gái (tên là Sa-lôm trong Giô-se-phớt, Truyền thống của người Do Thái 18.136) nhảy múa cho vua chư hầu Hê-rốt. Cô ta chỉ 12 đến 14 tuổi, nhưng trong bối cảnh suy đồi đó dường như đó là một điệu múa gợi tình khiến vua Hê-rốt vui.  

14:8 Bị mẹ xúi giục. Hê-rô-đia bước vào để xóa đi giọng kết tội của Giăng Báp-tít, một sự đe dọa đối với sự trị vì của chồng bà ta. 14:12 các môn đồ. Các môn đồ của Giăng vẫn trung thành với ông trong suốt thời gian ông bị giam cầm. Bây giờ họ tận tụy chăm lo việc chôn cất ông, bởi tất cả gia đình của Giăng dường như đã qua đời trước đó (so sánh “cao tuổi”, Lu-ca 1:7).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con hiểu biết Đức Chúa Jêsus một cách phải lẽ và sống một đời sống là một môn đồ thực sự đi theo những cách của Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 1-4

Bình Luận:

You may also like