Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Những Phản Ứng Đối Với Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 22 – Những Phản Ứng Đối Với Vương Quốc Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:18-23

18 Vậy, các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. 19 Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường. 20 Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; 21 nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn, hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã. 22 Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. 23 Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus giải thích rằng “con đường” là tấm lòng của những người nghe Lời Chúa, nhưng không hiểu. “Đất đá sỏi” là tấm lòng của những người vui mừng tiếp nhận Lời Chúa khi họ nghe, nhưng đã thất bại khi có những khó khăn bởi Lời Chúa. Và “bụi gai” là tấm lòng của những người tiếp nhận Lời Chúa, nhưng không vâng theo do những lo lắng của đời này và sự tham lam sự giàu có. Trong khi đó, Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng có những tấm lòng nghe Lời của Đức Chúa Trời, hiểu và vâng theo, và sinh nhiều kết quả. Như vậy, nhiều người nghe Lời Đức Chúa Jêsus, nhưng không phải ai cũng trở thành một người của Vương quốc Đức Chúa Trời (c. 18-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-22 Ở những nơi Đức Chúa Jêsus dạy dỗ, có nhiều người không vâng theo hơn là những người vâng theo. Nhưng đáng ngạc nhiên, Lời Chúa được rao truyền khắp thế giới qua số lượng nhỏ của những người vâng lời. Thậm chí ngày nay cũng có nhiều mùa gặt của những người thuộc về Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Chúng ta có đang thất vọng vì dường như chúng ta không kết quả nhiều cho dù rao truyền Phúc Âm hay không? Sẽ luôn luôn có một số ít hơn những người đáp ứng với Lời Chúa. Hãy đừng bỏ cuộc! Hãy tiếp tục rao truyền Phúc Âm.

C.23 Chúng ta phải tiếp nhận Lời Chúa với sự vui mừng và vâng theo một cách vui mừng. Khi chúng ta vâng lời và đi theo Lời Chúa, chúng ta phải bám chắc lấy Lời Chúa. Khi đó sự vui mừng của việc vâng theo Lời Chúa sẽ không mất đi do khó khăn, bắt bớ, lo lắng, và cám dỗ. Khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm sự vui mừng lớn lao của mùa gặt!

Tham khảo

13:19 Hạt giống trong ẩn dụ (c.3-9) tượng trưng cho lời của Vương quốc (nghĩa là “Phúc Âm của Vương quốc”, so sánh 4:23; 9:35; 24:14). Tất cả “những hạt giống” của Đức Chúa Jêsus là tốt lành, vì thế sự nhấn mạnh là ở những loại đất khác nhau (13:19-23).Quỷ dữ là Sa-tan, ma quỷ. rơi dọc đường. Các tấm lòng bị cứng lại như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si.

13:20-23 rơi trên đất đá mô tả một tấm lòng ngay lập tức tiếp nhận, nhưng bị cứng lại, vì thế Phúc Âm không bao giờ bám rễ và vì thế không thể sinh trái được. Hạt giống rơi giữa bụi gai cũng tương tự như vậy, không kết quả, bị nghẹt ngòi bởi một tấm lòng trĩu nặng vì những sự lo lắng về đời này và sự quyến rũ của sự giàu sang.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng của chúng con đầy dẫy những người lắng nghe Lời Ngài, hiểu và đi theo Ngài cách vui mừng!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 18-20

Bình Luận:

You may also like