Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Mục Đích Của Các Ẩn Dụ

Ngày 21 – Mục Đích Của Các Ẩn Dụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:1-17

1 Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jêsus rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. 2 Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều.

Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5 Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. 7 Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. 8 Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

10 Các môn đồ đến gần hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ?” 11 Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. 12 Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. 13 Bởi vậy, Ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. 14 Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm: ‘Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu; Đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì.15 Vì lòng dân nầy chai lì; Tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải, và Ta sẽ chữa lành chăng.’

16 Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được; phước cho tai các con vì nghe được! 17 Thật, Ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy nhưng không được thấy; ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán dạy về Vương quốc Đức Chúa Trời bằng ẩn dụ về một người đi gieo giống. Khi người gieo giống, có những hạt rơi “trên đường”, “trên đất đá sỏi”, “giữa những bụi gai” thì không thể kết được quả gì. Tuy thế, những hạt rơi vào “đất tốt” thì sinh ra nhiều hạt. Đức Chúa Jêsus phán rằng Vương quốc Đức Chúa Trời cũng giống như vậy (c. 1-9).

Người ta không thể hiểu ý nghĩa của ẩn dụ này và các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus về mục đích (ý nghĩa) của câu chuyện. Đức Chúa Jêsus đáp lại bằng cách phán với  họ rằng những bí mật của Vương quốc Thiên đàng chỉ dành cho những người tin nơi Ngài; họ cũng được ban cho để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai (Ê-sai 6:9) –  rằng người ta nghe, nhưng không hiểu (c.10-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 4-9 Đức Chúa Jêsus dạy dỗ và bày tỏ nhiều điều liên quan đến Vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng đáng ngạc nhiên, không có nhiều kết quả. Điều này là bởi vì tấm lòng của những người tiếp nhận Lời Ngài là những mảnh đất xấu.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là cũng có những người với “đất tốt” trong tấm lòng của họ. Những người này đã sinh ra một trăm, sáu chục, và ba chục hạt qua việc tiếp nhận Lời của Ngài. Liệu có phải chúng ta không sinh ra bất kỳ bông trái đức tin nào trong đời sống chúng ta, dầu rằng chúng ta được dạy nhiều Lời của Đức Chúa Trời qua các bài giảng, những sự nghiên cứu Kinh Thánh, và suy ngẫm, hay không? Khi bạn nghe Lời của Đức Chúa Trời, hãy làm theo ngay lập tức, trước khi Lời Chúa bị quên đi. 

Tham khảo

13:3 Các ẩn dụ là phương tiện rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Jêsus thông qua sự so sánh bằng chuyện kể  để giảng dạy một bài học đạo đức hoặc thuộc linh. Những ẩn dụ của Ngài tạo nên những kết quả rất khác nhau trong những người khác nhau: chúng che giấu lẽ thật đối với “đám đông” (c.2), trong khi chúng lại truyền thông lẽ thật cho các môn đồ.

13:12-13 xem mà không thấy. Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng các ẩn dụ để hoặc là làm cứng lòng một người để người đó không có khả năng đáp ứng (c.15), hoặc là gợi ra sự đáp ứng tích cực về việc đi đến với Đức Chúa Jêsus, cầu xin một sự giải thích, và tiếp nhận sứ điệp của Ngài (so sánh c.10).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đáp ứng lại Phúc Âm của Vương quốc Thiên đàng một cách khiêm nhường và để trải nghiệm và rao truyền sự dư dật của Vương quốc đó.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 15-17

Bình Luận:

You may also like