Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Người Đầy Tớ Được Đức Chúa Trời Lựa Chọn

Ngày 18 – Người Đầy Tớ Được Đức Chúa Trời Lựa Chọn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 12:14-21

14 Những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài.

15 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 16 Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết Ngài. 17 Như vậy, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

18 “Nầy là đầy tớ Ta đã chọn,

Người mà Ta yêu quý, đẹp lòng Ta hoàn toàn.

Ta sẽ ban Thánh Linh Ta ngự trên Người,

Người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại.

19 Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la,

Không ai nghe tiếng người ngoài phố.

20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập,

Không tắt ngọn đèn gần tàn.

Cho đến chừng Người đưa công lý đến chiến thắng

21 Và các dân ngoại đặt hi vọng nơi danh Người.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si buộc tội Đức Chúa Jêsus về việc vi phạm Luật ngày Sa-bát và bắt đầu âm mưu chống lại Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus tiếp tục chữa lành tất cả những người đến với Ngài. Đức Chúa Jêsus cấm những người Ngài đã chữa lành nói về Ngài. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus không muốn người ta biết về Ngài chỉ như một người chữa lành bệnh tật (c. 14-17).

Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã được Ê-sai nói tiên tri là Đấng Mê-si-a nhu mì và khiêm nhường, sẽ trị vì một cách công chính trên tất cả mọi dân tộc, bao gồm cả Y-sơ-ra-ên, và có lòng thương xót đến những người yếu đuối (c. 18-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 16 Đức Chúa Jêsus không muốn người ta đến với Ngài bằng những động cơ sai trật, vì thế Ngài không cho phép người ta đi khắp nơi nói về các phép lạ của Ngài. Dầu vậy, ngày nay có nhiều Hội Thánh cám dỗ và làm những người khác đi sai lạc. Những Hội Thánh này nói rằng việc tin vào Đức Chúa Jêsus sẽ mang lại nhiều sự giàu có và thành công. Thế còn cộng đồng đức tin của chúng ta thì sao? Chúng ta phải cẩn thận để không rao truyền Phúc Âm thịnh vượng thay cho một Phúc Âm thực sự, dưới danh nghĩa truyền giáo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 14 Những người Pha-ri-si, những người coi mình là những người bảo vệ ngày Sa-bát, đã âm mưu giết Đức Chúa Jêsus, Chúa của ngày Sa-bát. Điều này là thật bởi vì những người Pha-ri-si thích những tập tục của họ hơn là đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta phải tránh sự ngu dại của việc mong muốn những nghi thức và truyền thống nhiều hơn là Đấng Christ.

Tham khảo

12:17 làm ứng nghiệm điều tiên tri Ê-sai đã nói. Công thứcvề việc làm ứng nghiệm điển hình của Ma-thi-ơ giới thiệu sự trích dẫn từ Cựu Ước dài nhất của ông (Ê-sai 42:1-4). Nó đến từ “Bài ca của Người Đầy tớ” (Ê-sai 42-53), trong đó “Người Đầy tớ” chọn làm đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên và là Người Đầy tớ nhu mì, đầy dẫy Đức Thánh Linh, chịu khổ, chức vụ của Người là để mang công lý đến cho mọi dân.

12:18-20 đầy tớ mà Ta đã chọn, Người mà Ta yêu quý. Đức Chúa Cha diễn tả cũng một sự vui mừng tương tự trong việc Con Ngài, Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm (3:17) và khi Ngài hóa hình (17:5).Người công bố công lý. Người Đầy tớ mang đến Tin Mừng về sự đến của Vương quốc, nhưng cũng công bố sự phán xét trên những vua chúa của thế giới này, những người khước từ Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con, Chúa ơi, đừng đi theo Ngài chỉ vì lợi ích của chúng con. Xin hãy giúp chúng con hạ mình vì Vương quốc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 5-7

Bình Luận:

You may also like