Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Có Phải Thầy Là Đấng Phải Đến Hay Không?

Ngày 14 – Có Phải Thầy Là Đấng Phải Đến Hay Không?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 11:1-6

1 Khi đã truyền dạy cho mười hai sứ đồ xong, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ.

2 Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: 3 “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: 5 Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành. 6 Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”

Suy ngẫm và hiểu

Đang bị giam cầm, Giăng Báp-tít sai các môn đồ của mình đến với Đức Chúa Jêsus để hỏi xem liệu Ngài có phải là “Đấng phải đến” hay không (c. 1-3).

Đức Chúa Jêsus phán về mọi điều Ngài đã làm: chữa lành người bệnh, khiến người chết sống lại, và rao truyền Phúc Âm cho người nghèo. Tất cả những điều này có trong chức vụ của Đấng Mê-si-a đã được tiên tri Ê-sai tiên báo. Còn nữa, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ cứu Y-sơ-ra-ên, không phải khỏi người La-mã, mà khỏi tội lỗi. Cũng sẽ có các phước hạnh trên những người tin, những người không nghi ngờ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a (c. 4-6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 2 Giăng Báp-tít lúc đầu tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a  (3:11-12), nhưng bây giờ đức tin của ông bị rúng động. Điều này là bởi vì chức vụ của Đức Chúa Jêsus tập trung vào việc tha thứ cho các tội nhân và làm các phép lạ, hơn là việc làm thành nhưng mong đợi về Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ phán xét các tội nhân và thiết lập một quốc gia mới. Vì thế, Giăng phân vân về việc liệu Đức Chúa Jêsus có phải là Đấng Mê-si-a cho chúng ta hay không? Có phải đức tin của bạn nơi Đức Chúa Jêsus cũng bị rúng động bởi vì Ngài không đáp ứng những mong đợi của bạn hay không?

C.3 Giăng Báp-tít thành thật hỏi Đức Chúa Jêsus về những sự băn khoăn của ông, vì thế ông có thể nghe được một câu trả lời chắc chắn. Liệu có bất cứ câu hỏi nào nảy sinh trong chúng ta, khi chúng ta suy ngẫm Kinh Thánh hoặc khi chúng ta nghe bài giảng hay không? Hãy đừng e ngại – hãy hỏi những câu hỏi thành thật.

Tham khảo

11:1 Khi Đức Chúa Jêsus truyền dạy xong thể hiện việc kết thúc Công việc Giảng dạy (chương 10) và để cho một sự chuyển tiếp đến phần tiếp theo. Rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Đức Chúa Jêsus thực hiện chức vụ của Ngài khi Mười hai môn đồ làm công việc của họ (chương 10).

11:2 Khi Giăng ở trong tù nghe về. Giăng bị vua chư hầu Hê-rốt giam, và khi ông chờ đợi cái chết, có lẽ ông đã nghe nói về chức vụ của Đức Chúa Jêsus. 11:3-5 Thầy có phải là Đấng phải đến hay không? Giăng có lẽ lo lắng vì việc ông đang bị giam cầm không ăn nhập với việc ông hiểu về việc Đấng Sẽ đến, điều sẽ mang đến phước hạnh cho những ai ăn năn và sự phán xét cho những ai không ăn năn.

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ hơn, hỡi Chúa, để chúng con không đánh mất sự vui mừng được ở với Ngài, lạy Đức Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 28-30

Bình Luận:

You may also like