Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đừng Sợ Hãi Và Hãy Công Bố Phúc Âm

Ngày 12 – Đừng Sợ Hãi Và Hãy Công Bố Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 10:26-33

26 Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. 27 Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. 31 Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. 32 Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33 còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.

Suy ngẫm và hiểu

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus không có lý do nào phải sợ hãi bất cứ sự bắt bớ nào từ thế giới này. Trước tiên, điều này là bởi vì cho dù thế giới này phủ nhận lẽ thật Phúc Âm bao nhiêu đi nữa, cuối cùng lẽ thật cũng sẽ được bày tỏ và được mọi người biết đến. Thứ hai, thế giới này có thể làm hại đến thân thể của các môn đồ, nhưng nó không thể giết được linh hồn. Thứ ba, Đức Chúa Trời, Đấng có thể hủy hoại thân thể và linh hồn người ta, sẽ ở cùng các môn đồ. Thứ tư, những người xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, khi bị bắt bớ bởi thế gian này, sẽ được coi là môn đồ của Đấng Christ trước Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng (c. 26-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 29-31 Đức Chúa Trời thậm chí chăm sóc đến số phận của một con chim sẻ. Không có điều gì xảy ra trên thế giới này mà không có sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Vì thế, các môn đồ không có lý do nào phải sợ hãi sự bắt bớ, hoặc thất vọng rằng Đức Chúa Trời không chăm lo cho mình. Ngày nay, Đức Chúa Trời, Cha chúng ta chăm lo cho chúng ta – thậm chí các sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được đếm rồi!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 26-27 Khi chúng ta bày tỏ Phúc Âm, thế giới sẽ ghét và bắt bớ chúng ta. Vì thế, chúng ta phải mạnh mẽ trong đức tin để chúng ta không bị rúng động bởi sự bắt bớ. Thực tế, các sứ đồ không sợ hãi sự bắt bớ vì cớ Chúa, nhưng vui mừng vì họ xứng đáng phải chịu khổ (Công vụ Các sứ đồ 5:41). Chúng ta hãy tìm kiếm sự đầy dẫy của Lời Đức Chúa Trời để chiến thắng thế gian.

Tham khảo

10:30–31 Vì vậy, hãy đừng sợ. Do Cha Thiên thượng liên tục tể trị chăm lo thậm chí cả những loài không quan trọng, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ chăm sóc cho các môn đồ của Ngài trong chức vụ của họ công bố Tin Mừng của Vương quốc.

10:32-33 hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ. Một Cơ Đốc nhân dễ ràng tránh sự bắt bớ bằng cách phủ nhận anh ấy hoặc chị ấy là môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Nhưng người môn đồ thực sự không sợ cái chết (c.28) và sẽ công khai thừa nhận và xưng nhận Đức Chúa Jêsus. Ai chối bỏ Ta. Những hậu quả đời đời đối với những người chối bỏ Đấng Christ, thực tế, sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với sự bắt bớ mà họ tìm cách tránh đi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không sợ hãi, và xin hãy giúp chúng con dạn dĩ công bố Phúc Âm của Đấng Christ cho thế giới.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 21-23

Bình Luận:

You may also like