Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Đức Chúa Jêsus Tha Thứ Tội Lỗi

Ngày 06 – Đức Chúa Jêsus Tha Thứ Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 9:1-8

1 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, vượt biển trở về thành phố quê hương. 2 Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.” 3 Khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng: “Người nầy nói phạm thượng.” 4 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ nên phán: “Tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? 5 Giữa hai cách nói: ‘Tội lỗi con đã được tha,’ hoặc ‘Hãy đứng dậy bước đi,’ cách nào dễ hơn? 6 Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội” — rồi Ngài phán với người bại liệt — “Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà.” 7 Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. 8 Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của những người mang người bại đến trên một chiếc chõng, Ngài đã chữa lành người bị bại. Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus cũng bảo người bại rằng tội lỗi của anh ta đã được tha. Tuy thế, khi những thầy dạy luật nghe thấy điều này, họ nghĩ là Đức Chúa Jêsus đã phạm thượng đối với Đức Chúa Trời (c.1-3).

Dầu vậy, chính họ là những người phạm thượng với Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus đang bày tỏ chính mình là Đấng Mê-si-a qua việc chữa lành và việc tha thứ, nhưng họ không chấp nhận lẽ thật này (c. 4-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 2, 6 Đức Chúa Jêsus bày tỏ chính mình Ngài là Đức Chúa Trời với thẩm quyền tha thứ tội lỗi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi, và Đức Chúa Jêsus bày tỏ chính mình Ngài là Đức Chúa Trời bằng cách chữa lành cho người bại. Như vậy, Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Đấng có thể tha thứ tội lỗi,  chữa lành sự đau ốm về tâm hồn, cũng như bệnh tật trong thân thể chúng ta. Lẽ thật này Đức Chúa Jêsus vẫn công bố với chúng ta ngày nay, “Tội lỗi con đã được tha!”

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1-2 Đức tin của cộng đồng có ở nơi phép lạ chữa lành xảy ra. Đức Chúa Jêsus chữa lành và tha thứ cho người bại khi Ngài thấy đức tin của những người đưa anh ta đến với Ngài. Có ai trong cộng đồng chúng ta cần sự sống mới bởi đến với Chúa hay không? Chúng ta sẽ đưa họ đến với Chúa như thế nào?

 Tham khảo

 9:3 sự phạm thượng. Các thầy thông giáo tin rằng Đức Chúa Jêsus bất kính với Đức Chúa Trời, khinhận về Ngài đặc quyền tha thứ tội lỗi, điều chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được (so sánh Mác 2:7; Lu-ca 5:21). 9:5 điều nào dễ hơn. Câu trả lời ngụ ý rằng sẽ dễ hơn khi nói “Tội lỗi ngươi đã được tha”, bởi vì không có cách nào để kiểm chứng liệu điều này có xảy ra hay không. 

9:6–7 Thẩm quyền tha thứ tội lỗi trên thế gian củaĐức Chúa Jêsus là một bằng cớ rõ ràng về thần tính của Ngài, do chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền đó. Việc người đó đứng dậy và đi về nhà là một bằng cớ rõ ràng về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cho cộng đồng chúng con đưa dắt đến với Chúa các linh hồn cần sự chữa lành và sự tha thứ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 1-4

Bình Luận:

You may also like