Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Giao Ước Dấu Hiệu Cầu Vồng

Ngày 14 – Giao Ước Dấu Hiệu Cầu Vồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 9:1-17

1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài phán với họ: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất. 2 Tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất, và các loài cá biển, đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con. 3 Bất cứ loài vật nào di chuyển và có sự sống đều dùng làm thức ăn cho các con. Ta ban cho các con mọi vật ấy như Ta đã ban rau cỏ xanh cho các con. 4 Nhưng các con không được ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống. 5 Chắc chắn Ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại máu đó từ mọi loài thú vật và Ta sẽ đòi lại sinh mạng con người từ tay đồng loại nó, tức là từ tay anh em nó.6 Kẻ nào làm đổ máu người, sẽ bị người khác làm đổ máu lại; Vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài.7 Vậy, các con hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, làm cho lan tràn và đầy dẫy trên đất.”8 Đức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con trai đang ở với ông rằng: 9 “Nầy, Ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con, 10 và với tất cả sinh vật đang ở với các con như loài chim, gia súc, thú rừng, tức là tất cả các loài ở trong tàu ra, cũng như với mọi loài thú sống trên đất sau nầy. 11 Vậy Ta lập giao ước với các con: Mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa.”

12 Đức Chúa Trời phán: “Đây là dấu hiệu về giao ước đời đời mà Ta lập giữa Ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con, trải qua các thế hệ. 13 Ta đặt cầu vồng của Ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa Ta và quả đất. 14 Mỗi khi Ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, 15 Ta sẽ nhớ lại giao ước mà Ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. 16 Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, Ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất.” 17 Đức Chúa Trời lại phán với Nô-ê: “Đó là dấu hiệu về giao ước mà Ta đã lập giữa Ta và mọi loài xác thịt trên đất.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi sự đoán xét về trận lụt kết thúc, Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông gia tăng gấp bội và ban cho mọi sinh vật sống làm đồ ăn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không cho phép họ ăn huyết của các con vật vì máu tượng trưng cho sự sống. Ngoài ra, Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc giết người. Điều này là bởi vì con người là tạo vật quý báu được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (c.1-7). Trong lúc đó, Đức Chúa Trời đã hứa không bao giờ giáng sự đoán xét của Ngài bằng nước lụt nữa. Như là một dấu hiệu của lời hứa, Đức Chúa Trời đã ban cho họ cầu vồng. Sự đoán xét bằng nước lụt đã xảy ra vì tội lỗi của loài người, nhưng Đức Chúa Trời đã hứa, thì ngay cả ngày nay Ngài vẫn giữ lời (c.8-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-17  Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài giữ gìn tất cả các tạo vật, bao gồm loài người, qua “cầu vồng” trên các tầng mây. Đã có lúc, các tầng mây là một dấu chỉ của sự đoán xét tỏ cho Nô-ê, nhưng giờ đây, cầu vồng trên các tầng mây chỉ ra ân điển của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, cầu vồng đã trở thành một dấu hiệu về ân điển của Đức Chúa Trời cho thấy công việc cứu rỗi liên tục của Đức Chúa Trời cho nhân loại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3  Sau sự đoán xét bằng trận lụt, loài người đã có thể ăn các con vật. Sự hài hòa giữa người và vật đã bị phá vỡ; nó đã trở thành một mối quan hệ mà kẻ này sẽ ăn thịt kẻ khác. Sự bất hòa như thế giữa loài người và các sinh vật sẽ được phục hồi khi nước của Đấng Mê-si-a – được tạo nên bởi những người được cứu chuộc – đến tham khảo Ê-sai 1:6-8).

Tham khảo   

9:7 Lời phán của Đức Chúa Trời kết thúc như nó bắt đầu trong câu 1, lặp lại điều Ngài phán trong 8:17 lại lặp lại 1:28. Đức Chúa Trời muốn nhân loại thịnh vượng và không bị hủy diệt bởi sự hung bạo và trận lụt khác. Cái nhìn tích cực của sự phát triển dân số này tương phản gay gắt với lịch sử trận lụt của Ba-by-lôn mà kết thúc bằng các vị thần dùng các biện pháp để ngăn chặn loài người khỏi việc làm đầy dẫy khắp đất.

9:9-11  Đức Chúa Trời phác họa giao ước mà bấy giờ Ngài đang thiết lập với các sinh vật sống, sau khi đề cập một cách vắn tắt trước trận lụt trong 6:18. Đây là giao ước đầu tiên được đặt tên một cách rõ ràng trong Sáng Thế Ký; một giao ước tương tự sau này được lập với Áp-ra-ham và các hậu duệ của ông trong chương 17.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ban cho chúng con cơ hội phục hồi, ngay cả khi chúng con không thể là dân trung tín trước mặt Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 46-48

Bình Luận:

You may also like