Browsing: dấu hiệu

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã ban phước cho Nô-ê và gia đình ông, những người đã dâng các của lễ cho Đức Chúa Trời trên đất khô. Đức Chúa Trời đã hứa gìn giữ tạo vật mới qua giao ước dấu hiệu cầu vồng.