Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Chúa Ơi, Xin Hãy Cứu Dân Của Ngài!

Ngày 31 – Chúa Ơi, Xin Hãy Cứu Dân Của Ngài!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 28:1-9

1 Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài là Vầng Đá của con; Xin đừng bịt tai cùng con. Vì nếu Ngài cứ im lặng với con, con sẽ giống như những kẻ xuống mồ.

2 Khi con giơ tay hướng về nơi chí thánh của Chúa mà kêu cầu với Ngài, xin nghe tiếng khẩn cầu của con.

3 Xin chớ lôi con đi cùng với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác; Là những kẻ nói hòa bình với người lân cận mình, nhưng trong lòng chứa đầy gian ác.

4 Xin Chúa phạt chúng tùy theo công việc của chúng, và tùy theo hành vi gian ác của chúng; Xin Chúa báo trả theo việc tay chúng đã làm, và phạt chúng đáng với tội của chúng.

5 Vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va, và công trình của tay Ngài. Ngài sẽ phá đổ chúng, không xây dựng chúng nữa.

6 Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của con. 7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con; Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ; Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài.

8 Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài, là đồn lũy cứu rỗi cho người được xức dầu của Ngài.

9 Xin Chúa cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài; Xin chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời.

Suy ngẫm:

Trước giả Thi thiên gọi Đức Chúa Trời là Vầng Đá của ông trong lúc ông sợ hãi. Ông tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài khi ông giơ tay mình hướng về đền thờ của Đức Chúa Trời (c.1-2). Và ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ cứu ông khi Ngài tiêu diệt kẻ ác (c.3-5). Trước giả Thi thiên tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy và đáp lời cầu nguyện của ông; ông dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi khen cảm tạ của mình. Cuối cùng, ông cầu xin Đức Chúa Trời làm Đấng Chăn Dắt tất cả dân của Ngài (c.6-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1, 7  Đức Chúa Trời là Vầng Đá, sức mạnh, và cái khiên cho dân sự của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời có thể đôi khi im lặng và dường như Ngài rời bỏ chúng ta. Nhưng sự im lặng không có nghĩa là sự vắng mặt, vì thế trước giả Thi thiên tiếp tục trông cậy nơi Đức Chúa Trời và hứa hát những sự ngợi khen vui mừng. Chúng ta có đang bị đau đớn không? Chúng ta hãy ngợi khen và trông cậy nơi Đức Chúa Trời với đức tin không thay đổi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1-2  Trước giả Thi thiên giơ tay mình hướng về Nơi Chí Thánh, địa điểm Đức Chúa Trời hiện diện. Ông làm điều này thậm chí cả khi ông sợ hãi rằng ông sẽ rơi xuống hố của sự chết, bởi sự im lặng của Đức Chúa Trời. Những sự nghi ngờ và đức tin ở cùng với nhau bên trong chúng ta. Những sự nghi ngờ và lo lắng có thể là mảnh đất tốt cho đức tin của chúng ta tăng trưởng. Có phải chúng ta đang bước đi trong một đường hầm dài của những sự nghi ngờ hay không? Cũng giống như ánh sáng sẽ sáng hơn nhiều ở cuối đường hầm, chúng ta sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời với đức tin lớn hơn một khi chúng ta đi qua đường hầm này.

Cầu nguyện: Chúa hỡi, Đấng Chăn Dắt con, xin hãy bảo vệ con khỏi kẻ ác và xin giúp con sống hôm nay khi con giữ đức tin của mình.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Khải Huyền 21-22

Bình Luận:

You may also like