Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Bài Giảng Từ Biệt Của Giô-Suê

Ngày 20 – Bài Giảng Từ Biệt Của Giô-Suê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 23:1-16

1 Sau một thời gian dài, khi Đức Giê-hô-va đã cho Y-sơ-ra-ên được yên ổn, không còn kẻ thù chung quanh nào nữa, và khi Giô-suê đã già, tuổi cao, 2 thì Giô-suê triệu tập toàn thể Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão, các thủ lĩnh, các thẩm phán, và các quan chức mà nói rằng: “Tôi nay đã già, cao tuổi rồi. 3 Anh em đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho những dân tộc nầy chỉ vì anh em, chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã chiến đấu cho anh em. 4 Nầy, tôi đã bắt thăm cấp cho các bộ tộc anh em đất của các dân tộc còn lại làm sản nghiệp và đất của tất cả các dân tộc mà tôi đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến Biển Lớn, về phía tây. 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ đẩy lui và đuổi các dân ấy khỏi anh em và anh em sẽ chiếm lấy đất của chúng, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã hứa. 6 Vậy, hãy vững lòng gìn giữ và làm theo mọi điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, đừng xây qua bên phải hoặc bên trái. 7 Đừng pha trộn với các dân tộc còn lại ở giữa anh em, đừng nhắc đến danh các thần của chúng hoặc lấy danh các thần ấy mà thề, và đừng phục vụ hoặc cúi lạy trước các thần đó. 8 Nhưng phải gắn bó với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, như anh em đã làm đến ngày nay. 9 Vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi anh em những dân tộc lớn và hùng mạnh, và đến ngày nay chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt anh em. 10 Một người trong anh em đuổi được cả một nghìn người của chúng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là Đấng chiến đấu cho anh em như Ngài đã hứa. 11 Vậy, hãy cẩn thận giữ mình để kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 12 Nếu anh em trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc nầy ở giữa anh em và kết thông gia với chúng cũng như liên hiệp với chúng, 13 thì phải biết chắc rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ không tiếp tục đuổi những dân tộc nầy khỏi anh em nữa. Nhưng chúng sẽ làm lưới và bẫy cho anh em, làm roi đánh vào sườn, làm gai đâm vào mắt, cho đến khi nào anh em bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã ban cho anh em.

14 Bây giờ tôi sắp đi con đường mà cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết linh hồn nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em, chẳng có một lời nào sai, nhưng tất cả đều ứng nghiệm cho anh em. Thật, chẳng một lời nào sai cả. 15 Nếu tất cả những điều lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phán được ứng nghiệm cho anh em thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ đem những điều dữ đến trên anh em thế ấy, cho đến chừng Ngài hủy diệt anh em khỏi xứ tốt đẹp nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. 16 Nếu anh em vi phạm giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã thiết lập, và đi phụng sự các thần khác cùng quỳ lạy trước chúng, thì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi bừng lên với anh em, và anh em sẽ sớm bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp mà Ngài đã ban cho anh em.”

Suy ngẫm

Khi Giô-suê đã già, ông tập hợp tất cả những người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên và giảng cho họ một bài giảng chia tay. Trước tiên Giô-suê nói về ân điển Đức Chúa Trời  đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên như Ngài đã phán hứa, và đưa ra những mạng lệnh và những lời cảnh báo đối với những người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên (c. 1-4).

Những mệnh lệnh của Giô-suê là phải tuân giữ theo các luật và ông cũng cảnh báo về sự không vâng lời. Giô-suê nhấn mạnh ba lần rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên quay lưng lại với luật pháp, bất tuân đối với Đức Chúa Trời và thực hiện việc thờ lạy hình tượng, thì họ sẽ bị hủy diệt (c. 5-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 9-16  Đức Chúa Trời chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể là kẻ thù của họ. Điều này phụ thuộc vào việc liệu dân Y-sơ-ra-ên trung thành với giao ước hay là phục vụ các thần khác. Chúng ta hãy cẩn thận để không gắn bó với những tham vọng của chúng ta, và rời bỏ khỏi tất cả mọi phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy đừng sống cuộc sống chống nghịch lại Đức Chúa Trời!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 11-13  Lòng yêu mến mọi thứ khác hơn là Đức Chúa Trời có thể sẽ đầy sự đau đớn sau này, với sự than khóc và sự hủy hoại cuộc đời. Vì thế, tình yêu thương chân thật đối với Đức Chúa Trời bắt đầu bằng cách loại bỏ tất cả những thứ chúng ta ưa thích hơn Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống để phục vụ Ngài, hỡi Chúa, ngay từ đầu cho đến lúc con qua đời.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Phi-e-rơ 1-5 

Bình Luận:

You may also like