Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Anh Em Hãy Hết Lòng Yêu Mến

Ngày 18 – Anh Em Hãy Hết Lòng Yêu Mến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 22:1-20

1 Bấy giờ, Giô-suê triệu tập người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se 2 mà nói rằng: “Anh em đã tuân giữ mọi điều Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, truyền cho anh em, và vâng theo mọi điều tôi truyền bảo. 3 Trải qua một thời gian dài cho đến hôm nay, anh em đã không bỏ rơi anh em mình nhưng đã làm tròn bổn phận, theo mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 4 Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã cho các anh em của anh em được nghỉ ngơi đúng như lời Ngài đã hứa. Vậy hãy trở về nhà trong vùng đất thuộc về anh em mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho anh em ở bên kia sông Giô-đanh. 5 Nhưng phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho anh em, tức là kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, đi theo đường lối Ngài, tuân giữ các điều răn Ngài, gắn bó với Ngài, và hết lòng, hết linh hồn mà phục vụ Ngài.” 6 Rồi Giô-suê chúc phước cho họ và cho họ về. Tất cả đều trở về trại mình. 7 Môi-se đã cấp sản nghiệp cho phân nửa bộ tộc Ma-na-se tại Ba-san; còn Giô-suê cấp sản nghiệp cho phân nửa còn lại chung với anh em mình ở bên nầy sông Giô-đanh, về phía tây. Khi Giô-suê cho họ trở về nhà, ông chúc phước cho họ 8 và nói rằng: “Anh em trở về với nhiều của cải, nhiều súc vật, cùng vàng, bạc, đồng, sắt, và quần áo dư dật. Hãy chia sẻ chiến lợi phẩm lấy được của kẻ thù cho các anh em mình.” 9 Vậy, người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se từ biệt dân Y-sơ-ra-ên tại Si-lô trong đất Ca-na-an, để trở về Ga-la-át, là phần đất mà họ đã chiếm hữu theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền phán qua Môi-se. 10 Khi đã đến trong địa phận Giô-đanh thuộc vùng đất Ca-na-an, thì người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se lập tại đó một bàn thờ rất lớn bên bờ sông Giô-đanh. 11 Khi dân Y-sơ-ra-ên nghe tin người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se đã lập một bàn thờ trong địa phận Giô-đanh thuộc đất Ca-na-an, đối diện với dân Y-sơ-ra-ên 12 thì cả hội chúng Y-sơ-ra-ên họp lại tại Si-lô, để tiến đánh họ. 13 Dân Y-sơ-ra-ên sai Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, đến với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se tại đất Ga-la-át. 14 Cùng đi với ông có mười thủ lĩnh, mỗi bộ tộc Y-sơ-ra-ên một người. Mỗi người trong họ cai trị hàng nghìn người Y-sơ-ra-ên. 15 Họ đến với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se trong đất Ga-la-át và nói: 16 “Toàn thể hội chúng của Đức Giê-hô-va nói: ‘Tại sao anh em lại phạm tội bất trung với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên như thế? Tại sao ngày nay anh em từ bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ để phản nghịch Ngài? 17 Tội lỗi của chúng ta tại Phê-ô đã gây tai họa cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rửa sạch được. Phạm tội như thế vẫn chưa đủ sao? 18 Thế mà ngày nay anh em lại từ bỏ Đức Giê-hô-va sao? Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va thì ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. 19 Nếu đất anh em chiếm hữu bị ô uế thì hãy đi qua phần đất thuộc sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, là nơi đền tạm của Đức Giê-hô-va được thiết lập để nhận phần đất ở giữa chúng tôi. Nhưng chớ nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va hoặc chống lại chúng tôi, mà tự xây cho mình một bàn thờ ngoài bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. 20 Chẳng phải A-can, con trai Xê-rách đã phạm tội bất trung về vật đáng bị hủy diệt mà cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sao? Và không phải một mình người ấy chết vì tội mình thôi đâu!’”

Suy ngẫm

Sau khi việc phân chia xứ Ca-na-an được hoàn tất, Giô-suê sai những người Ru-bên, người Gát, và một nửa chi phái Ma-na-se (những người cùng chiến trận với ông), đến đất được phân chia của họ theo lời hứa. Giô-suê cấp cho họ nhiều quà và truyền bảo họ phải phục vụ và vâng lời  Chúa với “cả tấm lòng anh em” (c. 1-8).

Các chi phái ở phía đông sông Giô-đanh đã dựng một bàn thờ lớn bên sông Giô-đanh trên đường họ về nhà. Khi người Y-sơ-ra-ên ở phía tây sông Giô-đanh nghe thấy điều này, họ ngạc nhiên và lo lắng. Điều này là bởi vì họ sợ rằng Đức Chúa Trời thấy điều này là một việc gian ác như tội lỗi của Phê-ô (Dân Số Ký 25) và A-can (Giô-suê 7), và sẽ tức giận với cả dân Y-sơ-ra-ên (c. 9-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3  Người Ru-bên, người Gát và nửa chi phái Ma-na-se đã nhận được được đất làm sản nghiệp ở phía đông sông Giô-đanh. Họ cũng giữ lời hứa chiến đấu cho đến khi Y-sơ-ra-ên đánh chiếm được toàn bộ xứ Ca-na-an và có được sự hòa bình. Năm nay chúng ta có hy sinh chính mình để ở cùng anh chị em Cơ Đốc của mình trong những lúc khó khăn của họ hay không?

C.7-8  Giô-suê chia những chiến lợi phẩm với các anh em của ông, để mọi người, không chỉ những người đi ra trận, có thể vui hưởng sự chiến thắng (Dân Số Ký 32:25-27; 1Sa-mu-ên 30:21-25). Điều này là bởi vì cuộc chiến của họ là cuộc chiến của Chúa. Vì thế, chiến thắng của họ là món quà của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đã cầu nguyện cho chúng ta trong suốt năm. Điều chúng ta có thể chia sẻ với họ là gì?

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho con tình yêu thương của Ngài trong đời sống của con, điều cho con sức mạnh để hy sinh chính con để anh chị em của con có thể chia sẻ phước của Ngài cùng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Hê-bơ-rơ 12-13 

Bình Luận:

You may also like