Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Lựa Chọn Của A-Đô-Ni Xê-Đéc

Ngày 29 – Sự Lựa Chọn Của A-Đô-Ni Xê-Đéc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 10:1-15

1 Khi A-đô-ni Xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem, nghe tin Giô-suê đã đánh chiếm thành A-hi và phá hủy hoàn toàn thành ấy, đối xử với A-hi và vua thành ấy như đã đối xử với Giê-ri-cô và vua nó; cũng nghe tin dân Ga-ba-ôn đã cầu hòa với dân Y-sơ-ra-ên và chung sống với họ 2 thì vua rất kinh hãi vì Ga-ba-ôn là một thành lớn, như một đế đô; thành ấy lớn hơn thành A-hi, và tất cả dân thành ấy đều là những dũng sĩ. 3 Vậy A-đô-ni Xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem, sai người đến với Hô-ham, vua Hếp-rôn, với Phi-ram, vua Giạt-mút, với Gia-phia, vua La-ki, và với Đê-bia, vua Éc-lôn, mà nói rằng: 4 “Hãy lên với tôi và giúp tôi đánh thành Ga-ba-ôn vì chúng đã cầu hòa với Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.” 5 Vậy năm vua A-mô-rít, tức là vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki, và vua Éc-lôn liên minh với nhau, đem toàn quân kéo lên đóng trại trước Ga-ba-ôn, và tiến đánh thành.

6 Dân Ga-ba-ôn phái người đến trại quân Ghinh-ganh, thưa với Giô-suê: “Xin đừng bỏ rơi đầy tớ ông. Hãy mau lên với chúng tôi, giải cứu và giúp đỡ chúng tôi vì tất cả các vua A-mô-rít trên núi đã kết hiệp lại đánh chúng tôi.” 7 Vậy Giô-suê từ Ghinh-ganh đi lên với những chiến sĩ dũng cảm cùng toàn quân. 8 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, vì Ta đã phó chúng vào tay con, sẽ không một kẻ nào đứng nổi trước mặt con đâu.” 9 Vậy Giô-suê từ Ghinh-ganh đi suốt cả đêm, rồi bất ngờ tiến công chúng. 10 Đức Giê-hô-va khiến chúng chạy hoảng loạn trước Y-sơ-ra-ên, và chúng đại bại ở Ga-ba-ôn. Quân Y-sơ-ra-ên rượt đuổi chúng theo đường dốc Bết Hô-rôn, và đánh giết chúng cho đến tận A-xê-ca và Ma-kê-đa. 11 Trong khi chúng chạy trốn trước Y-sơ-ra-ên thì Đức Giê-hô-va khiến đá tảng từ trời rơi xuống trên đường từ dốc Bết Hô-rôn đến A-xê-ca, và chúng đều bị giết. Số người chết do mưa đá nhiều hơn số người chết do gươm của quân Y-sơ-ra-ên. 12 Trong ngày Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít vào tay dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê thưa với Đức Giê-hô-va trước mặt Y-sơ-ra-ên rằng: “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên lại trên Ga-ba-ôn!Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng A-gia-lôn!”13 Vậy mặt trời đứng yên và mặt trăng cũng dừng lại,cho đến khi dân Chúa báo trả xong kẻ thù mình.Chẳng phải điều nầy được chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn khoảng một ngày trọn. 14 Trước đó và từ đó về sau, chẳng có ngày nào như ngày ấy, là ngày Đức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của một người vì Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên.15 Rồi Giô-suê và toàn thể Y-sơ-ra-ên trở về trại quân tại Ghinh-ganh.   

Suy ngẫm

Khi A-đô-ni Xê-đéc, vua của Giê-ru-sa-lem nghe về việc hòa ước giữa Ga-ba-ôn và Y-sơ-ra-ên, ông ta đã thành lập các lực lượng liên minh với bốn nước và tấn công Ga-ba-ôn. Người Ga-ba-ôn đã cầu cứu Giô-suê và Giô-suê đã lãnh đạo đội quân đến nơi các lực lượng liên minh đang ở (c.1-7). Trong lúc đó, Đức Chúa Trời đã đổ những đá tảng trên đầu các kẻ thù và mặt trời đứng yên tại Ga-ba-ôn như Giô-suê đã cầu nguyện. Với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, Giô-suê đã rất dễ dàng đánh bại đội quân của A-đô-ni Xê-đéc.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-15 Đức Chúa Trời đã cùng Giô-suê chiến đấu trong trận chiến để giúp dân Ga-ba-ôn. Ngài đã khiến đá tảng đổ xuống và thậm chí khiến mặt trời và mặt trăng đứng yên để giúp Giô-suê chiến thắng. Ngày nay, Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta chiến cự. Ngài làm cho ứng nghiệm Lời Ngài trong đời sống của chúng ta theo nhiều cách mà chúng ta không thể hình dung được. Chúng ta đang sợ hãi điều gì? Hãy nương dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng chiến cự cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7  Khi người Ga-ba-ôn thỉnh cầu Giô-suê giữ lời hứa, Giô-suê đã làm hết sức mình để thực hiện nó. Mặc dù họ đã lừa gạt ông, nhưng họ là anh em trong giao ước trong danh Đức Chúa Trời. Có ai trong cộng đồng của chúng ta làm chúng ta khó chịu hoặc gây khó khăn cho chúng ta, nhưng người đó cần giúp đỡ không? Chúng ta há chẳng nên giúp đỡ họ vì chúng ta đều là anh em trong Đấng Christ hay sao?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con khiến danh Ngài tỏa sáng bằng cách đứng cùng với dân Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Cô-rinh-tô 7-9 

Bình Luận:

You may also like