Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Làm Phép Cắt Bì Và Kỷ Niệm Lễ Vượt Qua

Ngày 19 – Làm Phép Cắt Bì Và Kỷ Niệm Lễ Vượt Qua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 5:1-12

1 Khi tất cả các vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây, và tất cả các vua Ca-na-an ở gần biển hay tin rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh khô cạn trước mặt dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi đã đi qua khỏi thì mất hết tinh thần và chẳng còn gan dạ nào đối đầu với dân Y-sơ-ra-ên nữa.

2 Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hãy làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì lần thứ hai cho dân Y-sơ-ra-ên.” 3 Vậy Giô-suê làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại đồi A-ra-lốt. 4 Đây là lý do Giô-suê cắt bì cho họ: Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi Ai Cập, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập. 5 Tất cả dân chúng đã ra khỏi Ai Cập đều được cắt bì, nhưng tất cả những người sinh ra dọc đường trong hoang mạc sau khi rời Ai Cập thì chưa được cắt bì. 6 Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong hoang mạc bốn mươi năm cho đến khi tất cả dân chúng và những chiến sĩ đã rời Ai Cập đều chết hết, vì không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã thề với họ rằng Ngài không cho họ thấy đất mà Đức Giê-hô-va đã hứa với tổ phụ họ là sẽ ban cho chúng ta, tức là đất đượm sữa và mật. 7 Và Ngài đã dấy con cháu họ lên để thế vào chỗ của họ, tức là những người được Giô-suê cắt bì, vì họ không được cắt bì dọc đường. 8 Khi tất cả dân chúng được cắt bì xong, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến khi được lành.

9 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các con nỗi ô nhục của Ai Cập.” Vì thế, người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh cho đến ngày nay.

 10 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt Qua nhằm ngày mười bốn tháng ấy, vào lúc chiều tối. 11 Vào ngày sau lễ Vượt Qua, chính ngày đó, họ ăn thổ sản trong xứ, bánh không men, và hột rang. 12 Khi họ ăn thổ sản trong xứ thì đến ngày hôm sau, ma-na cũng dứt và dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó họ ăn hoa màu của đất Ca-na-an.         

Suy ngẫm

Dân Ca-na-an ở trong nỗi sợ hãi vô cùng khi họ nghe về phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên tại sông Giô-đanh (c.1).

Nhưng trước khi ra trận, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên hãy làm phép cắt bì và kỷ niệm Lễ Vượt Qua. Phép cắt bì là một biểu tượng cho dân của Đức Chúa Trời, và Lễ Vượt Qua là một bữa tiệc để kỷ niệm việc Đức Chúa Trời cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã cho phép dân Y-sơ-ra-ên thiết lập mối tương giao với Ngài và tưởng nhớ đến sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho trước khi ra trận (c.2-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.2-8  Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên hãy làm phép cắt bì, vì các thế hệ được sinh ra trong đồng vắng đã không thể chịu cắt bì. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, phép cắt bì là một biểu tượng cho việc trở thành dân Chúa, và vì thế, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho họ hãy thiết lập mối tương giao với Ngài trước khi tiến đánh xứ Ca-na-an. Việc làm phép cắt bì trước trại quân của kẻ thù dường như có thể là ngu ngốc theo suy luận của con người, nhưng điều quan trọng nhất đối với dân Y-sơ-ra-ên là có một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời trước bất kỳ điều gì khác. Ngày nay, điều tương tự này cũng áp dụng cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-12  Ma-na từng được cung cấp trong 40 năm đã dừng lại vào ngày sau khi dân Y-sơ-ra-ên ăn hoa màu ở xứ Ca-na-an. Ở đây, chúng ta có thể thấy sự quan tâm như người cha của Đức Chúa Trời khi Ngài biết lúc nào thì dân Ngài cần ma-na và lúc nào thì họ cần thổ sản, rồi Ngài chu cấp chúng cho họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng của con thiết lập vững chắc bản sắc của chúng con là dân sự của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 9-1

Bình Luận:

You may also like