Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Vượt Sông Giô-Đanh Vào Xứ Ca-Na-An

Ngày 16 – Vượt Sông Giô-Đanh Vào Xứ Ca-Na-An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 3:1-17

1 Từ Si-tim, Giô-suê dậy sớm, đi cùng dân Y-sơ-ra-ên đến sông Giô-đanh, và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. 2 Sau ba ngày, những người lãnh đạo đi khắp trại quân, 3 truyền lệnh cho dân chúng rằng: “Khi anh em thấy Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. 4 Tuy nhiên, giữa anh em và Hòm Giao Ước phải cách nhau một khoảng chín trăm mét, chớ đến gần để anh em có thể biết đường mình đi, vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ.” 5 Giô-suê nói với dân chúng: “Hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em.” 6 Giô-suê nói với các thầy tế lễ: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước đi qua sông trước dân chúng.” Vậy họ khiêng Hòm Giao Ước và đi phía trước dân chúng.

7 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hôm nay Ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên để họ biết rằng Ta sẽ ở cùng con như Ta đã ở cùng Môi-se vậy. 8 Con phải truyền lệnh cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước rằng: ‘Khi nào anh em đến mé sông Giô-đanh thì hãy đứng dưới sông.’” 9 Giô-suê nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.” 10 Và ông nói: “Bởi điều nầy, anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa anh em, Ngài hẳn sẽ đuổi đi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít và dân Giê-bu-sít khỏi mắt anh em. 11 Nầy, Hòm Giao Ước của Chúa cả thế gian đi trước anh em, vượt qua sông Giô-đanh. 12 Vậy hãy chọn mười hai người trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc một người. 13 Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối.”

14 Khi dân chúng nhổ trại để vượt qua sông Giô-đanh thì các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đi trước mặt dân chúng. 15 Lúc ấy, nước sông Giô-đanh dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. Khi các người khiêng Hòm Giao Ước đến sông Giô-đanh, và khi chân của các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước vừa chạm xuống nước 16 thì nước từ thượng nguồn chảy xuống dừng lại, dồn thành một khối, cách một khoảng đến thành A-đam, là thành ở cạnh Xát-than; còn nước chảy về biển A-ra-ba, tức Biển Chết, thì hoàn toàn bị chận lại, và dân chúng vượt qua sông, chỗ đối diện Giê-ri-cô. 17 Những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đứng lại trên đất khô giữa sông Giô-đanh trong khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Giô-đanh hết.  

Suy ngẫm

Giô-suê đã rời trại mình hướng về sông Giô-đanh khi ông nghe được những điều mà những người do thám thuật lại cho ông và chuẩn bị vượt sông. Trước tiên, Giô-suê nhờ các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước và đi trước dân chúng. Dân chúng sẽ theo sau (c.1-13).

Mặc dù sông Giô-đanh đang ở giai đoạn lũ lụt, nhưng khi các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước và chân của họ vừa chạm xuống nước thì sông liền khô cạn đi. Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên có thể đi bộ vượt qua sông Giô-đanh (c.14-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-17  Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự. Sông ngừng chảy trước Rương Giao Ước và dân chúng vượt qua vì sự tể trị của Đức Chúa Trời trên toàn xứ. Những trở ngại đang cản đường trong đời sống của chúng ta là gì? Hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có thể loại bỏ các trở ngại đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4  Dân Y-sơ-ra-ên sắp đi trên con đường mà trước đó họ chưa bao giờ đi. Vì thế, tự họ phải chuẩn bị đầy đủ và vâng lời theo sau Rương Giao Ước và không được hành động theo quyết định riêng của mình. Cũng như vậy, đời sống của chúng ta đi theo những con đường mà chúng ta chưa từng đi trước đó. Chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và đi theo con đường phước hạnh, nếu chúng ta được Đức Chúa Trời dẫn dắt, qua sự vâng lời Ngài mọi lúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ở bên con mọi lúc và xin giúp con chiến thắng mọi trở ngại trong đời sống con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 1-3 

Bình Luận:

You may also like