Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Nỗi Sợ Hãi Vì Các Ông Đã Ập Xuống Trên Chúng Tôi

Ngày 14 – Nỗi Sợ Hãi Vì Các Ông Đã Ập Xuống Trên Chúng Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 2:1-14

1 Từ Si-tim, Giô-suê, con trai của Nun, bí mật sai hai người đi do thám. Ông bảo: “Hãy đi do thám xứ, đặc biệt là Giê-ri-cô.” Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Ra-háp, và trọ tại đó. 2 Người ta tâu với vua Giê-ri-cô rằng: “Tâu bệ hạ, đêm nay có mấy người Y-sơ-ra-ên đã đến do thám xứ.” 3 Vua Giê-ri-cô sai nói với Ra-háp: “Hãy đem những người đã vào nhà ngươi ra đây, vì chúng đến để do thám cả xứ nầy.” 4 Nhưng người đàn bà đem giấu hai người nầy, rồi thưa: “Thật họ đã đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. 5 Lúc trời tối, khi cổng thành sắp đóng thì những người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Vậy hãy mau đuổi theo, các ông sẽ theo kịp được họ.” 6 Thật ra, cô ấy đã đem họ lên mái nhà, giấu dưới đống cây gai mà cô trải trên mái. 7 Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành thì người ta đóng cổng thành lại.

8 Trước khi hai người do thám đi ngủ, nàng trèo lên mái nhà, 9 và nói với họ: “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy; nỗi sợ hãi vì các ông đã ập xuống trên chúng tôi đến nỗi tất cả cư dân trong xứ đều nản lòng thối chí trước các ông. 10 Vì chúng tôi có nghe rằng khi các ông ra khỏi Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển Đỏ khô cạn trước mặt các ông, và cũng nghe điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã tuyệt diệt. 11 Khi chúng tôi nghe điều đó thì lòng chúng tôi tan nát, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp nầy. 12 Vậy bây giờ, hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với tôi rằng vì tôi đã đối xử nhân từ với hai ông, thì hai ông cũng phải đối xử nhân từ với nhà cha tôi và cho tôi một dấu hiệu bảo đảm 13 rằng các ông sẽ để cho cha mẹ, anh em, chị em tôi cùng tất cả người thân của họ được sống, và cứu chúng tôi khỏi chết.” 14 Hai người đáp: “Mạng sống chúng tôi sẽ đền cho mạng sống cô! Nếu cô không tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lấy chữ tín và lòng nhân mà đối xử với cô khi Đức Giê-hô-va ban đất nầy cho chúng tôi.”  

Suy ngẫm

Sau khi bắt đầu chuẩn bị vượt sông Giô-đanh, Giô-suê đã sai hai người đi do thám đến Giê-ri-cô từ Si-tim. Hai người do thám đã ở trong nhà của kỹ nữ Ra-háp, nhưng họ gặp nguy hiểm vì danh tính của họ bị lộ. Ra-háp giấu những người do thám này một cách can đảm (c.1-7) vì Ra-háp tin vào lời hứa (kế hoạch) của Đức Chúa Trời ban xứ Ca-na-an cho dân Y-sơ-ra-ên. Ra-háp yêu cầu người Y-sơ-ra-ên bảo vệ gia đình bà khi họ chiếm Giê-ri-cô, và những người do thám đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bà (c.8-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1  Giô-suê có đức tin và sự tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban Ca-na-an cho họ, nhưng ông sai những người do thám đi để lượng giá tình hình hiện tại trong xứ Ca-na-an. Hãy suy nghĩ về những điều mà chúng ta phải hết sức thận trọng để trung thành thực hiện sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta.

C.2-13  Ra-háp tin rằng cách duy nhất cho bà và gia đình bà sống sót là làm công việc của Đức Chúa Trời. Vì thế, bà đã liều mạng để cứu những người do thám này. Có phải đức tin của chúng ta đủ mạnh mẽ dám đặt mình vào sự nguy hiểm để đạt được điều quý báu hơn không?

C.9,11  Ngay cả thành vững chắc Giê-ri-cô cũng không thể cho Ra-háp sự an nghỉ. Điều này là vì chúng ta có thể tìm thấy sự an nghỉ thật chỉ khi chúng ta ở dưới bóng cánh của Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta có thể ở ngoài hoang mạc.

Cầu nguyện: Chúa ôi, nguyện Lời Ngài và sự vinh quang của Ngài được lan tràn khắp thế gian qua cộng đồng của chúng con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 24-26

Bình Luận:

You may also like