Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Giô-Suê Truyền Lệnh Đánh Chiếm

Ngày 13 – Giô-Suê Truyền Lệnh Đánh Chiếm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 1:10-18

10 Bấy giờ, Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: 11 “Hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh nầy cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực! Trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh nầy, để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em.’”

12 Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se rằng: 13 “Hãy nhớ lại lời Môi-se, đầy tớ của Giê-hô-va, đã truyền cho anh em rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em cho anh em một nơi an nghỉ và ban đất nầy cho anh em.’ 14 Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên nầy sông Giô-đanh; nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ, 15 cho đến khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em của anh em, như đã ban cho anh em, và họ cũng nhận được phần đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho họ. Bấy giờ, anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp là phần đất mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho anh em ở phía bên nầy sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc.”

16 Những người ấy thưa với Giô-suê: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông truyền bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phái. 17 Chúng tôi sẽ vâng lời ông mọi việc như đã vâng lời Môi-se. Chỉ mong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở với ông, như Ngài đã ở với Môi-se vậy! 18 Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ông và không vâng theo bất cứ điều gì ông truyền bảo sẽ bị xử tử. Chỉ xin ông hãy mạnh dạn và thật can đảm.”  

Suy ngẫm

Một khi Giô-suê nhận được lệnh từ Đức Chúa Trời, ông liền truyền lệnh cho các thủ lĩnh của dân Y-sơ-ra-ên để chuẩn bị vượt sông Giô-đanh trong thời gian ba ngày (c.10-11). Ngoài ra, Giô-suê còn yêu cầu ba chi phái là những chi phái đã có đất ở phía đông rồi – người Ru-bên, người Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se – hãy tham chiến, như đã hứa với Môi-se (c.12-15). Mọi người của cả ba chi phái đều đồng ý với yêu cầu của Giô-suê và đã thề là trung thành (c.16-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11  Giô-suê đã không một mình chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng ông có các thủ lĩnh và dân Y-sơ-ra-ên cùng chuẩn bị nữa. Điều này là để đảm bảo rằng toàn thể cộng đồng đã nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời về cuộc đánh chiếm xứ Ca-na-an. Có phải ý muốn của Đức Chúa Trời được truyền một cách rõ ràng cho tất cả các thành phần của cộng đồng chúng ta không? Có ai đang cố làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không? Xin hãy chia sẻ với cộng đồng những lời về sự chuẩn bị mà chúng ta nhận được.

C.12-15  Người Ru-bên, người Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se đã có đất ở phía đông sông Giô-đanh rồi, nhưng lúc ấy, họ đã không nghỉ ngơi mà tham chiến để giúp đỡ anh em của mình tìm sự an nghỉ. Ngày nay, nếu chúng ta và cộng đồng chúng ta tìm thấy sự an nghỉ nhanh hơn những người khác quanh chúng ta, thì hãy nghĩ về cách mà chúng ta có thể giúp đỡ để họ tìm thấy sự an nghỉ.

Cầu nguyện: Xin hãy ban sức lực và sự an ủi cho các Cơ Đốc nhân là những người chịu khổ vì đức tin của họ trong Đức Chúa Jêsus Christ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 21-23 

Bình Luận:

You may also like