Home Dưỡng Linh Hướng Đến Một Sự Tỉnh Thức Lớn

Hướng Đến Một Sự Tỉnh Thức Lớn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hội Thánh phải trở lại những con đường cũ; Hội Thánh phải trở về các nguyên tắc cơ bản của Lời Chúa. Tân ước mở ra với những mạng lệnh cơ bản của Đức Chúa Jêsus. Những nguyên tắc căn bản nầy giữ gìn sự thức tỉnh mà Hội Thánh Tân ước đã kinh nghiệm và sẽ là nền tảng của công việc Ngài trong chúng ta ngày nay.

Những con đường cũ dẫn đến sự giảng dạy về nhu cầu của sự ăn năn chân thật mà mỗi một Cơ Đốc Nhân phải bày tỏ với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh mà chúng ta đã làm chứng ban phước một cách kỳ diệu cho Hội Thánh bằng những sự tỏ ra khác nhau của quyền phép Ngài. Chúng ta đã chứng kiến những người té ngã dưới quyền phép của Chúa cứ phủ phục trước mặt Ngài trước nhiều giờ đồng hồ; cả sân vận động đều vui hưởng sự hiện diện của Ngài; người ta nhảy múa và vui mừng trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng sự vượt lên trên những sự bày tỏ nầy phải có những sự gặp gỡ thật sự với Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn và sự xưng tội. Chúa Jêsus đã kêu gọi con người ăn năn và sau đó là sự vâng lời, kết quả của sự ăn năn.

Bằng chứng đầu tiên của sự vâng lời là báp tem bằng nước. Sau đó, đến sự báp tem trong Đức Thánh Linh mà Giăng Báptít đã nói trước. “Song Đấng đến sau Ta có quyền phép hơn Ta…Ấy là Đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” (Mathiơ 3:11). Lửa là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Lửa thanh tẩy, thiêu hóa và biến đổi.

Dưới quyền phép của Đức Thánh Linh chúng ta có thể té ngã, run rẩy hoặc cười lớn, nhưng không một biểu hiện nào trong số đó làm thay đổi chúng ta. Đức Chúa Trời thật có hành động qua những cách ấy, nhưng chúng ta không được chăm vào những sự bày tỏ như vậy. Điều sẽ làm thay đổi đời sống chúng ta là lửa đã giáng xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần, chính lửa ấy đã được tỏ rõ trong đời sống của các sứ đồ, Lửa nầy cũng được tỏ rõ trong Giêrêmi :

Trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. (Giêrêmi 20:9)

Ngọn lửa bùng cháy nầy dẫn ta đến những con đường cũ, tức là tình yêu ban đầu của chúng ta, đến tấm lòng kính sợ những điều thánh khiết.

Trong bối cảnh của các con đường cũ, Đức Thánh Linh có thể hành động qua các dấu kỳ và phép lạ (Mác 16:17-18). Mặc dầu các phép lạ nầy có thể làm cho chúng ta kinh ngạc, chúng vẫn hiện diện trong hầu hết các cuộc thức tỉnh của Đức Thánh Linh. Trong nhiều năm chúng tôi vẫn cầu xin Chúa ban cho chúng tôi một cuộc thức tỉnh. Hẳn là khôn ngoan khi để cho một cuộc thức tỉnh làm công việc của nó theo chính cách của nó.

Chúng ta có đang ở giữa một cuộc thức tỉnh hay không ? Tôi tin rằng chúng ta đã đạt đến một giai đoạn mở đầu, nơi chúng ta đã ý thức rằng Đức Chúa Trời đang thực hữu một cách mạnh mẽ trong chúng ta, một sự thực vinh diệu được bày tỏ khi chúng ta thờ phượng Ngài. Trong ý nghĩa nầy, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang tự bày tỏ ra bằng một hình thức rõ ràng ở nhiều nơi trên thế giới.

Sự thức tỉnh thật xảy ra khi xã hội nhìn biết rằng Chúa Cứu Thế đang sống và bắt đầu có các quyết định thừa nhận Ngài là Chúa của các chúa. Kết quả của một sự cảm động như vậy sẽ đưa các tín hữu đến chỗ suy nghĩ hướng ra ngoài, bày tỏ lòng quan tâm đối với các linh hồn đang hư mất. Một sự cảm động như vậy sẽ không bị giới hạn đối với những sự tỏ ra, những sự chữa lành, các phép lạ và dấu kỳ; trái lại nó phải làm nẩy sinh trong Cơ Đốc Nhân một sự khao khát để cầu nguyện cho những linh hồn hư mất được biến đổi cho Chúa Cứu Thế Jêsus.

Vì vậy đây chính là mục tiêu then chốt tối hậu của chương trình Đức Chúa Trời dành cho những ngày nầy : Để mọi thứ tiếng, mọi dân tộc và mọi chi phái đều có được một cơ hội nghe và thấy một Hội Thánh sống và đầy quyền năng đang công bố Tin Lành.

Claudio Freidzon

Bình Luận:

You may also like