Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Phán Với Chúng Ta Như Thế Nào?

Đức Chúa Trời Phán Với Chúng Ta Như Thế Nào?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đức Chúa Trời cũng không mở đề, dẫn giải cho những lời phán của Ngài, nhưng Ngài đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Khi Đức Chúa Trời muốn nói điều gì, Ngài phán điều đó một cách chính xác, súc tích. Đức Chúa Trời phán một cách rõ ràng bởi vì Ngài đã có sẵn một mục đích cho mỗi điều đó. Vì vậy hiểu được mục đích những lời phán của Đức Chúa Trời cho chúng ta là một ơn phước thật lớn lao.

Khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta, mục đích đầu tiên của Ngài là giúp chúng ta biết được lẽ thật, Ngài mong muốn chúng ta hiểu được trọn vẹn thông điệp của Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho mọi kẻ tin một Đấng Thánh, Đấng ngự trong lòng để giúp chúng ta nhận lấy và hiểu được lẽ thật. Đức Chúa Trời phán trong I Cô-rinh-tô 2:9 qua Phao lô rằng: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.

god talks to you picture jpg

Đức Chúa Trời muốn phán thật nhiều điều với đời sống bạn.

Thoạt tiên, điều nầy có vẻ như thật khó hiểu. Nhưng sau đó Phao lô đã giải thích điều nầy trong câu 10: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.” Như vậy mọi Cơ đốc nhân đều có Đức Thánh Linh trong lòng, là Đấng hiểu rõ suy nghĩ của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng nhận lấy và chuyển tải cho chúng ta điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nghe. Mặc dù chúng ta được sinh ra với khuynh hướng cách xa Đức Chúa Trời, nhưng ngay giây phút chúng ta nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng để bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai.

Ngọc Hiền dịch từ Lắng nghe Đức Chúa Trời của Charles Stanley

Bình Luận:

You may also like