Browsing: chúng ta

Bài Viết
0

 

Hoithanh.com – 11 Và đây là lời chứng: Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Tôi viết những điều nầy cho anh chị em là những người tin vào danh Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. (I Giăng 5:11-13)

 

Bài Viết
0

Hoithanh.com –  4 Các con biết đường đến nơi Ta đi.” 5 Thô-ma lên tiếng: “Thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.(Giăng 14:4-6).