Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Không Có Thần Nào Như Đức Chúa Trời Của Chúng Ta

Ngày 28 – Không Có Thần Nào Như Đức Chúa Trời Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê  7:14-20

14 Hãy dùng gậy chăn dân ngươi

Tức là bầy của sản nghiệp ngươi

Nó ở một mình trong rừng,

Giữa miền Cạt-mên;

Hãy cho nó ăn cỏ ở Ba-san và Ga-la-át

Như trong những ngày thuở xưa.

15 Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ,

Như trong những ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

16 Các nước thấy điều đó sẽ bị xấu hổ

Về sức mạnh mình;

Chúng sẽ đặt tay trên miệng,

Và tai chúng sẽ điếc.

17 Chúng sẽ liếm bụi như con rắn,

Và run rẩy mà ra khỏi hang mình

Như loài bò sát trên đất.

Chúng sẽ kinh hãi mà đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta

Và khiếp sợ trước mặt Ngài.

18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài?

Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm

Của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài.

Ngài không giữ lòng giận đời đời,

Vì Ngài vui thích sự nhân từ.

19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi,

Giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài

Và ném tất cả tội lỗi chúng tôi

Xuống đáy biển.

20 Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp

Và lòng nhân từ cho Áp-ra-ham,

Là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi

Từ những ngày xưa.

Suy ngẫm

C.14-20 Phục hồi mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên và Đức Giê-hô-va. Phần này bắt đầu bằng một lời cầu nguyện rằng khi chăn bầy của mình, Chúa sẽ khiến các dân câm lặng (c.14-17). Những lời cuối cùng của lời tiên tri tập trung vào sự thành tín và sự thương xót của Chúa được diễn tả trong việc phục hồi mối quan hệ theo giao ước (c.18-20).

C.20 Sự thành tín…tình yêu thương không đổi dời…Ngài đã thề hứa. Cuốn sách kết luận bằng cách tóm tắt những đặc tính và hành động cơ bản của việc Chúa giữ giao ước (Xuất Ai Cập Ký 34:6-7; Phục truyền 4:31;7:12) những ngày xưa. Bản tính của Đức Chúa Trời (tình yêu thương không thay đổi của Ngài) khiến Ngài giữ lời Ngài (sự thành tín của Ngài), và như thế những lời hứa trước kia cho tổ phụ chúng ta (Áp-ra-ham và Gia-cốp) sẽ đứng vững.

C.14-20 Tiên tri Mi-chê biết rằng Đức Chúa Trời yêu thích tuôn đổ sự thương xót và không cầm giữ sự căm ghét. Vì thế ông trông cậy nơi bản tính và những lời hứa của Đức Chúa Trời, ông cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho Y-sơ-ra-ên và một lần nữa xin Ngài đến trợ giúp cho họ. Nghe lời cầu  nguyện của Mi-chê, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ tuôn đổ những dấu lạ trên Y-sơ-ra-ên như Ngài đã làm trong quá khứ, khi họ đi ra khỏi Ai-cập. Thậm chí khi mọi người thờ lạy hình tượng và cố thỏa mãn những ham muốn của họ, Mi-chê vẫn xác quyết trông cậy nơi tình yêu của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho một dân sự và dân tộc ngu dại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lời cầu nguyện chân thật là không tìm kiếm những thứ bạn cần, nhưng tìm kiếm những điều cần thiết cho xã hội và cộng đồng nơi bạn sinh sống. Trong phương diện đó Mi-chê là một người có những lời cầu nguyện đúng đắn. Thay vì cầu nguyện cho những thứ ông cần, Mi-chê đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay mặt cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, những người đang phạm tội. Đây là những lời cầu nguyện lay động tấm lòng của Đức Chúa Trời, và đã được tình yêu thương của Ngài tuôn đổ trên đất.

Cầu nguyện: Xin Chúa phục hồi cộng đồng và đất nước nơi con là một  phần.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô Suê 5-7

 

Bình Luận:

You may also like