Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Vì Cuộc Hành Trình Tiếp Theo

Ngày 31 – Vì Cuộc Hành Trình Tiếp Theo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 34:1-12

1 Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nê-bô, nơi đỉnh Phích-ga, đối ngang Giê-ri-cô; rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ tự Ga-la-át chí Đan; 2 toàn Nép-ta-li, xứ Ép-ra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển tây, 3 miền Nam, đồng bằng, sông Giô-đanh và trũng Giê-ri-cô, thành cây chà là, cho đến Xoa. 4 Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được.

5 Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của Đức Giê-hô-va. 6 Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người. 7 Vả, khi Môi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người không làng, sức người không giảm. 8 Dân Y-sơ-ra-ên khóc Môi-se trong ba mươi ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy.

9 Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người; dân Y-sơ-ra-ên bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

10 Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. 11 Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần, và cả xứ của người; 12 hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm

Môi-se phải qua đời nhiều dặm cách xa vùng Đất Hứa. Môi-se không được phép vào vùng Đất Hứa bởi vì sự bất tuân của Môi-se tại Mê-ri-ba (Dân số ký 20:1-13). Nhưng vào giây phút của hơi thở cuối cùng, Đức Chúa Trời cho phép Môi-se được nhìn thấy vùng Đất Hứa từ xa (c.1-8).

Môi-se lui đi khỏi lịch sử của Y-sơ-ra-ên và Giô-suê trở thành người lãnh đạo mới của dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng, người lãnh đạo thực sự của Y-sơ-ra-ên luôn luôn là chính Đức Chúa Trời (c.9-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-8 Đức Chúa Trời cất đi người đầy tớ của Ngài (Môi-se), người đã tận hiến đời sống của mình cho sứ mạng của Đức Chúa Trời cho đến chết, cho nhà của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Môi-se sức mạnh để thấy vùng Đất Hứa thậm chí vào giây phút cuối cùng. Còn nữa, Đức Chúa Trời không cho phép ai biết nơi Môi-se được chôn cất; điều này chỉ ra một cuộc hành trình mới, chứ không phải sự kết thúc. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng cũng sẽ ở cùng chúng ta – cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta.

C.10-12 Đức Chúa Trời biết Môi-se mặt đối mặt. Không có các nhà tiên tri khác, những người nhận được Lời của Đức Chúa Trời mặt đối mặt với Chúa. Nhưng chúng ta có Đức Chúa Jêsus, Đấng thậm chí còn vinh hiển hơn Môi-se! Nói cách khác, chúng ta có đặc quyền chia sẻ Lời với Đức Chúa Trời mặt đối mặt trong Đấng Christ.

Cầu nguyện: Giống như Môi-se, người trung thành cho đến cuối cùng, xin hãy giúp con trung thành với Ngài cho đến giây phút (hơi thở) cuối cùng của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lu-ca 21-24

Bình Luận:

You may also like