Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Ai Giống Như Ngươi?

Ngày 30 – Ai Giống Như Ngươi?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 33:18-29

18 Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, còn ngươi, Y-sa-ca, hãy hớn hở trong các trại mình! 19 Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi; Tại đó, dâng những của tế lễ công bình; Vì hai người sẽ hút sự dư dật của biển, và những bửu vật lấp dưới cát. 20 Người chúc về Gát rằng: Đáng ngợi khen thay Đấng để Gát nơi khoảng khoát, người nằm nghỉ như một sư tử cái, và xé cánh tay cùng đầu. 21 Người đã chọn cho mình phần đầu nhứt của xứ, bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp, và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với Y-sơ-ra-ên làm xong công bình của Đức Giê-hô-va, và làm theo những mạng lịnh của Ngài. 22 Người chúc về Đan rằng: Đan là một sư tử tơ, từ Ba-san nhảy xông đến. 23 Người chúc về Nép-ta-li rằng: Nép-ta-li hưởng ân huệ cho thỏa nguyện, và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương tây và phương nam. 24 Người chúc về A-se rằng: Nguyện cho A-se được phước giữa các con trai Y-sơ-ra-ên; Được đẹp lòng anh em mình, và được dầm chân mình trong dầu! 25 Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng, đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. 26 Ồ Giê-su-run, không ai giống như Đức Chúa Trời, là Đấng oai nghi, cỡi trên các từng trời, trên những đám mây, đặng đến cứu giúp ngươi. 27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi! 28 Y-sơ-ra-ên sẽ ở bình an; Suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu; Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống. 29 Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến dua nịnh ngươi; Còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó.  

Suy ngẫm

Môi-se chúc phước cho Xê-bu-lun và I-sa-ca rằng họ sẽ thịnh vượng trong ngoại thương, và rằng Gát sẽ chọn thứ tốt nhất của đất trước tiên. Và nữa, Môi-se cầu xin rằng chi phái Đan sẽ có sức mạnh của sư tử tơ, và chúc phước cho Nép-ta-li sở hữu đất đai miền tây và miền nam. Cuối cùng, Môi-se cầu xin rằng chi phái A-se sẽ nhận được vô số của cải – rằng chân họ sẽ dầm trong dầu (c.18-25).

Sau khi Môi-se cầu xin các phước lành cho Y-sơ-ra-ên, ông kêu lên, “Ô, Y-sơ-ra-ên, ngươi được phước!” Bây giờ Môi-se đã ra đi, nhưng người Y-sơ-ra-ên phải trung tín phục vụ Đức Chúa Trời với những phước lành họ đang có và sẽ nhận được (c.26-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chương 33. Môi-se là một người lãnh đạo vĩ đại, nhưng ông biết những giới hạn con người của mình. Vì thế ông cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên và ban phước cho họ. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện này và ban cho một phước hạnh to lớn. Khi chúng ta thừa nhận những sự giới hạn của mình và tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời. Hãy vâng theo Lời của Đức Chúa Trời và Chúa, Đấng luôn ở với chúng ta; Ngài là cội nguồn của mọi phước hạnh. Phước thực sự của chúng ta là có thể ở gần Đức Chúa Trời (Thi thiên 73:28).

C.26-29 Y-sơ-ra-ên là một dân thực sự được phước. Họ được bảo vệ bởi cánh tay của Đức Chúa Trời và Chúa luôn luôn ở với họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ những phước lành Ngài đã đổ trên con, và giúp con phục vụ Ngài một cách trung tín.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lu-ca 17-20

Bình Luận:

You may also like