Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Dẫn Dắt Liên Tục Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Sự Dẫn Dắt Liên Tục Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 31:1-13

1 Môi-se đến giảng cho cả Y-sơ-ra-ên những bài sau nầy. 2 Người nói: Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa; và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. 3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó; Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 4 Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Óc, vua dân A-mô-rít, và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá.5 Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lịnh ta đã truyền cho. 6 Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

7 Đoạn, Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy vững lòng bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân nầy trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. 8 Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.

9 Môi-se chép luật nầy, giao cho những thầy tế lễ, là con cháu Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên, 10 và truyền lịnh nầy, mà rằng: Cuối bảy năm, nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm, 11 khi cả Y-sơ-ra-ên đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật nầy trước cả Y-sơ-ra-ên cho chúng nghe. 12 Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. 13 Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy, sẽ nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh.

Suy ngẫm

Môi-se là một người lãnh đạo tuyệt vời, nhưng ông không thể dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Môi-se công bố rằng Giô-suê sẽ là người lãnh đạo sau ông. Môi-se khuyên Giô-suê dũng cảm trông cậy nơi Đức Chúa Trời, và đừng sợ hãi và lo lắng (c.1-8).

Môi-se đã viết những điều răn của Đức Chúa trời trong một cuốn sách, vì thế các thầy tế lễ và các vị trưởng lão có thể dạy Lời Đức Chúa Trời cho dân sự, thậm chí cả khi Môi-se đã ra đi. Điều này đã được thực hiện để khiến người Y-sơ-ra-ên tiếp tục nghe thấy những điều răn của Đức Chúa Trời, và để họ sẽ tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời một cách phải lẽ (c.9-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào

C.3-8 Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng Môi-se, cũng sẽ ở cùng Giô-suê. Nếu Giô-suê đi theo chỉ một mình Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt đường lối của ông, thì ông sẽ chiến thắng được kẻ thù và chiếm được đất Đức Chúa Trời đã hứa. Hãy chắc chắn rằng, thông qua Lời Đức Chúa Trời, mà những suy nghĩ và hành động của chúng ta không đi trước ý tưởng và hành động của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta hoặc lìa khỏi chúng ta. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta không ngừng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-13 Lời của Đức Chúa Trời là một giao ước về sự sống, điều phải được mọi người mọi lứa tuổi đọc và vâng theo. Lịch sử có thể tiếp tục và các thế hệ có thể thay đổi, nhưng Lời Ngài là cách duy nhất để sống! Chúng ta đang dạy Lời Đức Chúa Trời cho thế hệ kế tiếp như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp thế hệ kế tiếp của chúng con nương dựa vào Lời Ngài một cách trung tín.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mác 9-12 

Bình Luận:

You may also like