Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Đất Hứa Và Những Hòn Đá Giao Ước

Ngày 16 – Đất Hứa Và Những Hòn Đá Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 27:1-26

1 Môi-se và các trưởng lão truyền lịnh nầy cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay.

2 Khi ngươi đã qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, thì phải dựng những bia đá lớn và thoa vôi.3 Đoạn, khi ngươi đã đi qua sông Giô-đanh, vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, tức là xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã hứa cùng ngươi, thì hãy ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp nầy. 4 Vậy, khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dựng những bia đá nầy trên núi Ê-banh, và thoa vôi, y theo lịnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. 5 Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá; chớ nên tra đồ bằng sắt vào nó. 6 Ngươi phải lập bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 7 Cũng phải dâng của lễ thù ân, ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 8 Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy lời luật pháp nầy, và khắc cho thật rõ ràng.

9 Môi-se và những thầy tế lễ về dòng Lê-vi nói cùng cả Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; 10 vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay.

11 Ngày đó, Môi-se cũng truyền cho dân sự lịnh nầy: 12 Khi các ngươi đi qua sông Giô-đanh rồi, thì Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép, và Bên-gia-min phải đứng trên núi Ga-ri-xim, đặng chúc phước cho dân sự; 13 còn Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan, và Nép-ta-li phải đứng trên núi Ê-banh, đặng rủa sả. 14 Người Lê-vi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam Y-sơ-ra-ên, mà rằng:

15 Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, — dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! cả dân sự phải đáp: A-men!

16 Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! cả dân sự phải đáp: A-men!

17 Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!

18 Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường! Cả dân sự phải đáp: A-men!

19 Đáng rủa sả thay người nào làm cong vạy pháp chánh của khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa! Cả dân sự phải đáp: A-men!

20 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình! Vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: A-men!

21 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào! Cả dân sự phải đáp: A-men!

22 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha! Cả dân sự phải đáp: A-men!

23 Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!

24 Đáng rủa sả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!

25 Đáng rủa sả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội! Cả dân sự phải đáp: A-men!

26 Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp nầy để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!

Suy ngẫm

Môi-se ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên ghi khắc Lời của Đức Chúa Trời trên những viên đá lớn tại núi Ê-banh. Và, họ phải dâng những sinh tế trên bàn thờ được làm từ đá không có vết cắt. Đây là một nghi thức để làm mới lại giao ước của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên, và qua nghi thức này, Y-sơ-ra-ên xác quyết rằng họ là những người của Đức Chúa Trời (c.1-10).

Lý do tại sao Môi-se công bố những phước hạnh và những sự rủa sả, tại núi Ghê-ri-xim và núi Ê-banh,một cách nối tiếp nhau, là để họ biết rằng nếu Y-sơ-ra-ên phục vụ Đức Chúa Trời, họ sẽ được phước; nếu họ rời bỏ Đức Chúa Trời, họ sẽ bị rủa sả (c.11-26).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-8 Giao ước, “Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta”, phải được làm mới lại và phải được xác quyết. Vì thế, Y-sơ-ra-ên thực hiện các nghi lễ để làm mới lại giao ước tại núi Si-nai, trong đồng vắng, và ở tại Ca-na-an. Kể từ khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta không cần thực hiện các nghi lễ như thế này. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus đã ban chính mình Ngài làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, để ban cho chúng ta một giao ước mới: “trong Đấng Christ Ta sẽ khiến các con thành con cái của Ta đời đời”.

C.9-10 Chúng ta phải luyện tập cho chính mình yên lặng để lắng nghe Lời của Chúa. Đây là bởi vì sự yên lặng là một sự xưng nhận yên tĩnh rằng chúng ta sẽ đầu phục trước Lời của Đức Chúa Trời. Có phải chúng ta không hành động quá ồn ào trước Lời quyền năng của Chúa hay không? Hãy lắng nghe Lời Ngài một cách yên lặng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống thánh khiết, là một người theo giao ước của Đức Chúa Trời, bằng cách vâng Lời của Chúa.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 11-13

Bình Luận:

You may also like