Browsing: giao ức

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Người Y-sơ-ra-ên làm mới lại giao ước trong đất Mô-áp – 40 năm sau giao ước trên núi Si-nai. Môi-se ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên một lần nữa xác quyết giao ước này, khi hội chúng nhóm họp lại sau khi họ đi qua sông Giô-đanh.