Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Những Lời Xưng Nhận Về Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế

Ngày 15 – Những Lời Xưng Nhận Về Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 26:1-19

1 Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, 2 thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở. 3 Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thì đó, mà nói rằng: Ngày nay, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. 4 Đoạn, thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi, để trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

5 Đoạn, ngươi cất tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: Tổ phụ tôi là người A-ram phiêu lưu, đi xuống xứ Ê-díp-tô kiều ngụ tại đó, số người ít, mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ê-díp-tô ngược đãi và khắc bức chúng tôi, bắt làm công dịch nhọc nhằn. 7 Bấy giờ, chúng tôi kêu van cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi; Đức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự gian nan lao khổ và sự hà hiếp của chúng tôi, 8 bèn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra và các dấu kỳ, phép lạ lớn đáng kinh khủng, mà rút chúng tôi khỏi xứ Ê-díp-tô, 9 dẫn chúng tôi vào nơi nầy, và ban xứ nầy cho, tức là xứ đượm sữa và mật. 10 Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Đoạn, ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và thờ lạy trước mặt Ngài; 11 rồi ngươi, người Lê-vi, và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của người sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi.

12 Khi ngươi đã thâu xong các thuế một phần mười về huê lợi năm thứ ba, là năm thuế một phần mười, thì phải cấp thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, và cho người góa bụa, dùng làm lương thực trong các thành ngươi, và những người ấy sẽ ăn no nê; 13 rồi ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, cùng người góa bụa, chiếu theo các mạng lịnh mà Ngài đã phán dặn tôi; tôi không phạm, cũng không quên một mạng lịnh nào của Ngài. 14 Trong lúc tang chế, tôi không ăn đến vật thánh nầy; khi bị ô uế, tôi không đụng đến đó, và cũng không vì một người chết mà dùng đến; tôi vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, và làm y như mọi điều Ngài đã phán dặn tôi. 15 Cầu Chúa từ nơi cư sở thánh của Ngài trên trời cao, đoái xem và ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, cùng đất mà Ngài đã ban cho chúng tôi, tức là xứ đượm sữa và mật nầy, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng tôi.

16 Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỷ cang. 17 Ngày nay, ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mạng lịnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài. 18 Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã hứa nhận ngươi làm một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng ngươi, và ngươi sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài, 19 để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng, và sự tôn trọng trổi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên thực hiện hai nghi lễ khi họ vào đất Ca-na-an. Một là để dâng của lễ là những trái đầu mùa họ có được ở đất Ca-na-an, và lễ kia là để dâng một phần mười tất cả vụ mùa và chia sẻ với những người nghèo. Qua hai nghi lễ này, người Y-sơ-ra-ên có thể tuyên xưng và hứa nguyện phục vụ Đức Chúa Trời và những người láng giềng một cách trung tín ở đất Ca-na-an, ở vùng Đất Hứa (c.1-15).

Người Y-sơ-ra-ên thực hiện nhiệm vụ làm chứng về Đức Chúa Trời hằng sống với thế giới này, và bày tỏ rằng họ là một cộng đồng thánh được Đức Chúa Trời lựa chọn, bằng cách vâng theo các luật và những mạng lệnh với cả tấm lòng của mình (c.16-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18-19 Đức Chúa Trời công bố chúng ta là tài sản của Ngài, và sẽ lập chúng ta trong sự ngợi khen, sự nổi danh và sự tôn trọng cao hơn tất cả các dân tộc và khiến chúng ta thành những người thánh của Chúa. Khi chúng ta có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết và vâng giữ Lời của Ngài, thì Lời Ngài sẽ biến đổi chúng ta thành một dân được phước, sở hữu lời hứa của Đức Chúa Trời. Thậm chí hiện nay, khi chúng ta đọc và nghe Lời Đức Chúa Trời, ánh sáng của Lời Chúa sẽ đến trên đời sống của chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến sự vinh quang.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11 Đức Chúa Trời đẹp lòng với chúng ta khi chúng ta chia sẻ những phước hạnh của mình với những người láng giềng nghèo khó và yếu đuối, và xã hội của chúng ta cũng có thể trở nên một nơi có sự chào đón nhiều hơn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chia sẻ phước hạnh Ngài ban cho con với những người láng giềng của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 8-10

Bình Luận:

You may also like