Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Cộng Đồng Thánh

Ngày 11 – Cộng Đồng Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 23:1-18

1 Người hoạn, hoặc vì ngoại thận bị dập, hay là bị cắt, sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. 2 Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vào được.

3 Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vào được; 4 bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường, và bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi, đi đến rủa sả ngươi. 5 Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. 6 Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an, hoặc sự ích lợi cho chúng nó.

7 Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm, vì là anh em mình. Cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-díp-tô, vì ngươi đã làm khách trong xứ người, 8 con cháu họ sanh về đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va.

9 Khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. 10 Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân, chớ vào; 11 buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn, sẽ vào trại quân lại. 12 Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân; ấy là nơi ngươi phải đi ra; 13 phải có một cây nọc với đồ tùy thân, khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cây nọc nầy mà đào, rồi khi đi, phải lấp phẩn mình lại. 14 Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy, trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi, và xây mặt khỏi ngươi chăng.

15 Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ; 16 nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích; chớ hà hiếp nó.

17 Trong vòng con gái Y-sơ-ra-ên, chớ có người nào chuyên sự buôn hương; trong vòng con trai Y-sơ-ra-ên cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm.

18 Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời phán về những điều kiện được vào hội chúng của Chúa trước khi dạy họ làm thế nào để giữ đạo quân Y-sơ-ra-ên thánh khiết. Điều này là bởi vì sự xâm chiếm Ca-na-an là cuộc chiến cần thiết để có được sự thánh khiết của cộng đồng thánh của Đức Chúa Trời, và không phải bằng sức mạnh quân sự (c.1-14).

Đối với các luật tổng hợp, Đức Chúa Trời ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên đối xử với những người nô lệ như cách họ đối xử với anh chị em mình, và Ngài cũng cấm họ làm điếm nam hoặc điếm nữ thờ thần tượng, là những người đi theo những truyền thống thờ lạy của người ngoại bang (cầu xin các vị thần sự dư dật qua các hành động tình dục) (c.15-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-8 Ban đầu Đức Chúa Trời giới hạn những người có thể tham gia hội chúng của Ngài. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời giải phóng tất cả mọi trở ngại qua Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ bất cứ ai tin nơi Đấng Christ sẽ được nên công bình bởi đức tin và nhập vào Hội chúng của Đức Chúa Trời. Bây giờ nó mở cửa cho bất cứ ai trở thành người của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ngợi khen ân điển của Đức Chúa Trời vì cho phép chúng ta làm con cái của Ngài.

C.9-13 Những người Y-sơ-ra-ên phải giữ mình thanh sạch trước cuộc chiến thánh khiết. Điều này là bởi vì họ không thể chiến thắng được nếu họ có tội. Liệu có điều gì gian ác hoặc tội lỗi trong chúng ta mà đã thành một thói quen hay không? Hãy dựa vào huyết của Đấng Christ làm sạch mọi tội lỗi. Điều này sẽ khiến chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con ở với Ngài mọi lúc, để con có thể có được những quyền năng vĩ đại của Ngài để sống một đời sống thánh khiết.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xa-cha-ri 12-14

Bình Luận:

You may also like