Browsing: thánh

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời phân biệt những người xứng đáng được vào hội chúng của Chúa và những người không xứng đáng, sau đó ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên giữ trại thánh khiết vì cuộc chiến thánh khiết.