Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sắc Lệnh Của Vua

Ngày 03 – Sắc Lệnh Của Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 17:14-20

14 Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói: Tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi, như các dân tộc chung quanh, 15 thì khá lập một vua lên cai trị ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn; phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi. 16 Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô; bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. 17 Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa; lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. 18 Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bổn cho mình. 19 Bổn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, và hết thảy điều răn nầy, — 20 kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn nầy, — hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm

Vị Vua thực sự của Y-sơ-ra-ên là Đức Chúa Trời. Nhưng sẽ đến lúc những người Y-sơ-ra-ên muốn một vị vua giống như những nước xung quanh. Khi thời kỳ đó đến, Y-sơ-ra-ên phải lập người mà Đức Chúa Trời chọn làm vua của họ, và vị vua đó phải cai trị theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vị vua của Y-sơ-ra-ên phải dựa vào chỉ một mình Đức Chúa Trời và không được dựa vào ngựa (sức mạnh quân sự), những bà vợ (sự thuận tiện của hôn nhân) hoặc bạc và vàng (kinh tế) (c. 14-17).

Nhiệm vụ quan trọng nhất của vị vua Y-sơ-ra-ên là phải giữ và đọc sách Luật, ghi lại tất cả các luật và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Điều đó là bởi vì ông ta sẽ biết ý muốn của Đức Chúa Trời và cai trị đất nước theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua sách này (c. 18-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-17 Vua của Y-sơ-ra-ên không bao giờ được đi theo những đường lối chính trị ngoại bang, là việc không dựa vào Đức Chúa Trời. Y-sơ-ra-ên có thể tìm thấy sự bình an thực sự khi họ chỉ nương dựa vào một mình Đức Chúa Trời. Có điều gì đó chúng ta dựa vào thay vì Đức Chúa Trời hay không? Có phải chúng ta không được thỏa lòng với Đức Chúa Trời và tìm kiếm những cách của thế gian hay không? Một người của Đức Chúa Trời phải dựa vào chỉ một mình Đức Chúa Trời và sống theo cách của Ngài mà thôi.

C.18-20 Người lãnh đạo phải luôn luôn giữ Lời của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận. Nếu một người lãnh đạo trở nên thiếu hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cả hội chúng có thể sẽ lâm vào sự vô cùng nguy hiểm.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con giữ Lời Chúa một cách cẩn thận, và sống đời sống của con như Ngài đòi hỏi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mi-chê 5-7 

Bình Luận:

You may also like