Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Quyết Định Phước Hạnh Hay Sự Rủa Sả

Ngày 24 – Quyết Định Phước Hạnh Hay Sự Rủa Sả

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 11:18-32

18 Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. 19 Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là chỗi dậy. 20 Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21 hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. 22 vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn nầy mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài, và tríu mến Ngài, 23 thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc nầy ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. 24 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến, đều thuộc về các ngươi. Giới-hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Li-ban, từ sông Ơ-phơ-rát đến biển tây. 25 Chẳng ai đứng nổi được trước mặt các ngươi; Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như Ngài đã phán.

26 Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: 27 sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; 28 sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.

29 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim, và sự chúc dữ trên núi Ê-banh. 30 Hai núi nầy há chẳng phải ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường tây, tại đất dân Ca-na-an ở trong đồng ruộng, đối ngang Ghinh-ganh, gần những cây dẻ bộp của Mô-rê sao? 31 Vì các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng vào nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho; các ngươi sẽ lấy xứ làm sản nghiệp và ở tại đó. 32 Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi.

Suy ngẫm

Môi-se muốn dân Y-sơ-ra-ên nhớ mãi những giáo huấn trong đồng vắng. Vì thế, Môi-se bảo họ hãy viết Lời Chúa ra và hãy suy ngẫm về nó mỗi khi họ nhìn thấy nó. Bằng cách vâng Lời Chúa, dân Y-sơ-ra-ên sẽ đánh bại các cường quốc và chiếm xứ Ca-na-an và sống ở đó lâu dài (c.18-25).

Bấy giờ chỉ có hai con đường cho Y-sơ-ra-ên: vâng lời hoặc bất tuân. Nếu họ chọn vâng lời, họ sẽ được phước; tuy nhiên, họ sẽ bị rủa sả nếu họ chọn sự bất tuân. Việc đặt phước lành trên núi Ga-ri-xim và sự rủa sả trên núi Ê-banh sẽ là một lời nhắc nhở liên tục đối với dân Y-sơ-ra-ên về chân lý này (c.26-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-25 Đối với những người yêu mến Lời Đức Chúa Trời, Chúa sẽ ban sự bình an lớn để loại bỏ tất cả các trở ngại (Thi Thiên 119:165). Đức Chúa Trời sẽ đuổi tất cả những kẻ thù đứng ở trước những người yêu mến Chúa, đi theo đường lối Ngài, và bám chặt lấy Ngài. Ngày nay, có phải bạn đang đối diện với những trở ngại trong đời sống của bạn không? Hãy yêu mến Đức Chúa Trời cách yên lặng trước khi đi vòng quanh và cầu hỏi sự trợ giúp để loại bỏ chúng. Đức Chúa Trời có trách nhiệm đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần bám chặt vào Ngài!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-21 Làm thế nào để chúng ta và gia đình chúng ta hành động một cách đặc biệt để được gần hơn với Chúa và Lời của Ngài? Ngoài ra, chúng ta làm gì để dạy dỗ Lời Chúa cho con cái quý báu của chúng ta?

Cầu nguyện: Xin giúp con nhận ra rằng chỉ có sự dạy dỗ của Ngài là con đường chân lý của sự phước hạnh. Lạy Chúa, xin giúp con đi theo đường lối của Ngài!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ô-sê 8-10 

Bình Luận:

You may also like