Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Chết Của Giô-Si-A

Ngày 30 – Sự Chết Của Giô-Si-A

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 35:20-27

20 Sau khi Giô-si-a đã hoàn tất việc tái lập sự thờ phượng nơi đền thờ thì Nê-cô, vua Ai Cập, đem quân lên tấn công Cạt-kê-mít bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Giô-si-a kéo quân ra chống cự. 21 Nê-cô sai sứ giả đến nói với Giô-si-a: “Nầy vua Giu-đa, tôi với vua có vấn đề gì đâu? Hôm nay tôi tiến quân chẳng phải để tấn công vua đâu, nhưng tấn công kẻ thù của tôi. Đức Chúa Trời đã phán bảo tôi nhanh chóng làm điều nầy. Vậy, đừng chống lại Đức Chúa Trời là Đấng đang ở cùng tôi, kẻo Ngài sẽ hủy diệt vua chăng!” 22 Nhưng Giô-si-a không chịu rút quân. Vua không chịu nghe lời Đức Chúa Trời dùng Nê-cô nói ra mà lại cải trang để nghênh chiến với vua Ai Cập tại thung lũng Mê-ghi-đô. 23 Các xạ thủ Ai Cập bắn tên trúng vua Giô-si-a. Vua nói với các thuộc hạ: “Hãy đem ta ra khỏi đây vì ta bị thương nặng.” 24 Các thuộc hạ đem vua khỏi chiến xa và chuyển qua một chiến xa khác rồi đưa vua về Giê-ru-sa-lem. Vua qua đời và được an táng trong phần mộ của tổ phụ vua. Cả xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem đều khóc thương Giô-si-a. 25 Giê-rê-mi viết bài ai ca về Giô-si-a. Cho đến ngày nay, các nam nữ ca sĩ vẫn còn hát bài ai ca về Giô-si-a, và nó trở thành một thông lệ trong Y-sơ-ra-ên; các việc ấy được chép trong sách Ai Ca.

 26 Các việc khác của Giô-si-a, những việc thiện vua làm đúng như đã được chép trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, 27 các việc ấy, từ đầu đến cuối, đã ghi chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.

Suy ngẫm

C.20-27 Nê-cô, vua của Ai-cập, đang cố gắng để vượt qua đất Giu-đa để tấn công Ba-by-lôn. Nhưng Giô-si-a không cho phép điều này và đi đến gặp ông ta trong trận chiến. Nê-cô nói với Giô-si-a rằng ông sẽ chiến đấu như Đức Chúa Trời đã truyền và bảo Giô-si-a rút quân. Nhưng Giô-si-a phớt lờ điều Nê-cô nói và bắt đầu cuộc chiến tại Mê-ghi-đô, nơi mà ông đã bị kẻ thù bắn và chết. Dân Giu-đa khóc thương cho cái chết của vua Giô-si-a, và Giê-rê-mi đã viết bài ai ca về Giô-si-a. Kể từ đó, việc hát bài ai ca về Giô-si-a đã trở thành một thông lệ trong Y-sơ-ra-ên.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-22 Đôi khi Đức Chúa Trời truyền phán ý muốn Ngài qua những người không phải là dân sự của Ngài. Vấn đề là chúng ta chỉ có thể nghe Đức Chúa Trời khi thuộc linh của chúng ta tỉnh táo. Thuộc linh của bạn có tỉnh táo để nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời qua tất cả tạo vật trên thế giới này không? Hãy cầu nguyện cho việc này nhé!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21 Nê-cô kêu lên với Giô-si-a, người đến để chiến đấu chống lại Ai-cập, “Đừng chống lại Đức Chúa Trời”. Đôi khi, thế gian cho chúng ta biết sống đúng theo lời Đức Chúa Trời khi chúng ta không nhận biết ý Ngài. Chúng ta nên lắng nghe tiếng kêu của thế gian đến Hội Thánh của chúng ta như một sứ điệp từ Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 38-41

Bình Luận:

You may also like